Snář – Písmeno U

Ubrus špinavý — nenávist a závist.
stříhati — nepřátelství.
Ubytování obdržeti — v tvém okolí jsou falešné osoby.
Úbytě míti — dlouhý život, zdraví.
Uctivost jiným prokazovati — ponížení tě čeká.
přijímati — nalezneš mnoho štěstí.
Úcta požívati Ji — nenalétni na pochlebování.
Učitel viděti Jej — nebuď lehkomyslný.
mluviti s nim — budeš míti pracný výdělek.
Učedník — musíš počínati znovu.
Učenec — budeš upadati.
Učiti se — zažiješ něco nového.
Úd ztratiti — obdržíš čestný úřad.
znetvořený — po těžkých starostech přijde vykoupení.
trháni údy — tvé utrpení se zlepší
Udání učiniti — nedělej si žádné zbytečné námahy.
Udice — chraň se před rozvodem.
loviti s ní — neplýtvej časem v neplodné práci.
Údolí v něm cestovati — tvá přání budou vyplněna.
Uhašeni požáru — štěstí.
žizně — dlouhý život.
Uhlí viděti — bohatství, štěstí.
žhavé — budeš vroucně milován.
Uhlíř (u milíře v lese) — oklikami dojdeš cíle.
Ucházeti se o něco — svatba, zisk.
Ujec — příjemné rodinné události.
Úklad od zlých lidi — projdeš útrapami.
Úklona viděti ji — čest a uznání.
dělati ji — přijmeš námezdné postavení.
Ukousnouti něco požívatelného — ztratíš něco případně krádeží.
něčeho nepoživatelného — usiluješ o věc předem ztracenou
Ulici dlouhou jíti — budeš míti mnoho štěstí.
s mnoha lidmi — budeš dělati dobré obchody.
širokou — jednej dle svého dobrého přesvědčeni.
nacházeti se na ni — navážeš úzké vztahy.
Umazati se sám — štěstí (symbol, protiklad).
Umazán někým býti — dožiješ se pomluvy.
Umělec — tvoje snahy budou odměněny.
Umrlčí komora — nepřátelství.
Umyvadlo — blízké úmrti.
Unesen býti — nemoc.
Universita — musíš prohloubiti své vědomosti.
Únos viděti — překvapeně rychlá svatba.
Uniforma viděti — čest a sláva.
nositi ji — jsi ješitný.
Úplavíce — zdraví.
Uražen býti — dožiješ se přízně a přátelství.
Úřad obdržeti — musíš se namáhati.
Úředník viděti jej — zůstaneš delší dobu svobodný.
Urna — úmrtí v blízkých kruzích.
Usedlost zděditi — výhodný sňatek.
obdržeti darem — rozmnožení rodiny.
koupiti — nežij nad své poměry.
Usmrtiti někoho — přestojíš velké nebezpečí.
Ústa velká míti — požíváš úcty.
nemoci otevříti — nebezpečí smrti.
Ústřice viděti — mimořádné události.
jísti — šťastné těhotenství.
prázdné viděti — tvá přání nebudou uspokojena.
Uši býti za ně tahán — upadneš do závislosti.
Uši dlouhé — nemilé pomluvy.
ucpané — utrpíš bezpráví.
znetvořené — utrpení.
oslí míti — počneš hloupě jednati.
sám se za ně tahati    – zapomněl jsi na nějakou povinnost.
mluviti si do nich — poznáš našeptavače.
mýti si je — činíš se oblíbeným.
zraněné   —   přítel   tě   zaskočí
pěkné   a   velké   —   jeden z  tvých  přátel  bude míti štěstí.
Útěk (viděti se na útěku) — ujdeš nebezpečí.
Útěcha obdržeti ji — pomoc v nouzi.
dáti — získáš si přátele.
Úrtok viděti — zloba, velké vzrušení.
účastniti se jej — chraň svoji čest.
Utopiti se — špatný sňatek uzavřeš.     
viděti jiného — lakomá osoba ztěžuje ti život.
Útrata udělati Ji — zaplať své dluhy
zaplatiti — jsi štědrý.
Uzavřen býti — neočekávaný nešvár.
Uzdraveni se — spoléhej se na budoucnost.
Užovka — štěstí v lásce.