Snář – Písmeno Z

Zablouditi — nebezpečí života.
Zabíjeti — budeš brzy slaviti svatbu.
Zabíjačka — budeš uchráněn od nouze.
Začerněn býti — štěstí.
Zadusiti se — jsi příliš bujný.
Zahrada v ni se nacházeti — blaženost.
v ni pracovati — dosáhneš úspěchů.
mnoho květin v ni — tvé jmění se rozmnoží.
zanedbaná — jsi obklopen špatnými rádci.
s vysokým plotem — bude ti odřeknuta návštěva.
Zahladiti něco — nešťastná láska.
Zachariáše svatého viděti — zažiješ mnoho radosti ve stáří.
Zachrániti někoho — požehnání v obchodě.
Záchranný vůz — sklidíš nevděk.
Zajat býti — nebudeš míti nikdy starosti o obživu.
Zajíce viděti — sáhni rychle po svém štěstí.
stříleti — malá nehoda na cestě.
jísti — rozchod s přáteli.
panáčkovati viděti — spokojenost.
přejeti jej — nalezneš štěstí a klid.
Zajíkati se — převezmeš zodpovědnost.
Zakázati něco — učiníš někomu bezpráví.
Zákazník — musíš býti velmi pilným.
Zamilován býti — zažiješ malé zklamání.
Zamilované viděti — budeš prožívati radostné dny v rodině.
Zámek (stavbu) obývati — získáš mnoho peněz.
viděti — vyplníš nějaké přání.
hořeti viděti — dobré výsledky.
Zánik světa — smějí se ti pro tvoji hloupost.
Záplava — tvoji věřitelé budou na tebe ostře dorážeti, nebo budeš míti hádky se svými příbuznými.
Zápalky viděti — bohatství, poklady.
Zapáliti — zažiješ příjemné překvapení.
Zápasiti s přítelem — smutek.
s děckem — neštěstí.
s cizím — upadneš do nebezpečí.
se zvířetem — bude ti na cti utrháno.
Zápas — bude ti učiněna urážka.
Zápasnici — budeš zapleten do procesu.
Zápisník ztratiti — prozrazuješ tajemství.
Zardíti se — budeš se musiti styděti
Zardoušen býti — mnoho těžkostí máš před sebou.
Zarámováni obrazu viděti — ukládáš dobře svůj majetek.
Zármutek míti — pokoj a spokojenost.
Zářiti třpytiti něco viděti — smíš doufati.
Zář jasnou viděti — blahobytný život a štěstí.
Zastaviti něco — jsi lehkomyslný.
Zastrčiti dveře — jsi bezdůvodné bojácný.
Zastavárna — upadneš do bídy.
Zaspati — potřebujeá klid.
Zastřeliti někoho — nepřítel tě pronásleduje.
viděti — chmurná budoucnost.
Zastřelen býti — jsi beznadějně zamilován.
Zasypán býti — jsi v nebezpečí.
Zásoba — později získáš bohatství.
Zástavu dáti — nemůžeš dodržeti své slovo.
obdržeti — nebuď zarputilý.
Zatratiti někoho — jsi tvrdého srdce.
Zatracen býti — ujdeš velikému nebezpečí.
Zatčen býti — bezdůvodně upadneš v nebezpečí.
Zatykač — máš odčiniti bezpráví.
Zatmění slunce — přechodné utrpení.
měsíce — nevěra.
Zavařovati — musíš pamatovati na zlé časy.
Zavříti něco — jsi nedůvěřivý.
Zavražditi viděti — mírni svůj hněv.
Zavináč — chraň se před pitkami.
Závora — nenarazíš na překážky.
Závin — rozepře, nešvár.
Závěť dělati — dosáhneš vysokého stáří.
viděti — radost.
Závoj nositi — své mínění musíš si ponechati pro setbě.
jiné pod ním viděti — nebuď důvěřivým.
Zavražděn sám býti — musíš přinésti velké oběti.
Závoditi na koni sám — překonáš překážky.
viděti — nepodceňuj svoji práci.
Závodní dráha koňská — ztráta majetku.
Zavinut býti — budeš někým upoután.
viděti někoho — malé nepříjemnosti.
Zavděčiti se — buď chytrý a úskočný.
Závrať cititi — chraň se před alkoholem.
Závistnika míti — jsi ušlechtilý.
Závdavek — tvé podnikání se zdaří.
Závora železná — prohlédneš nějaké tajemství.
dřevěná — tvé očekávání vezme neočekávaný konec.
Zazdíti něco — jsi připraven učiniti někomu bezpráví.
sebe    –   budeš okraden.
Zázrak viděti –    oddáváš se těžkému klamu.
Zblázniti se — po dlouhém bloudění dojdeš k svému cíli
Zbourati dům — musíš se vzdáti svých zvyků.
Zbrojnice — neočekávané setkání.
Zbrojiř — zažiješ pochmurné časy.
Zbraně viděti — jsi hrdý.
míti — upadneš do hádky.
řinčeti slyšeti — jsi líbezný.
cvičiti se v užíváni — dojdeš úcty.
kovati viděti — špatné časy.
rozbiti — budeš bezmocným vůči svým nepřátelům.
Zedníky viděti – k vyplnění svých předsevzetí musíš mítí mnoho trpělivosti.
Zelená   barva   —   tvá   budoucnost   se utváří příznivě.
Zelí sázeti — příjemný pohodlný život.
jísti — ztížený postup.
viděti — nepokoje, hádky.
Zelenina –   blahobyt.
jísti ji — dlouhá chvíle.
syrovou iísti — nebezpečí ohně.
pěstovati ji – vyplnění tajných přání.
vařiti — nevole v rodině.
Země porostlá mechem — peníze, bohatý sňatek.
Zeměkoule — příjemná cesta před tebou
Zemětřesení cítiti, viděti buď silný při zkouškách osudu.
Zemříti sám – dlouhý život.
jiné viděti — získáš dobré zákazníky.
Zdechlina zvířecí — dlouhý život. 
Zdraven býti — nepříjemností.
Zdraviti sám — nevěra.
Zhasnouti světlo – zažiješ zklamání.
Zhubnouti se — hrozí ti ztráta.
viděti jiné – získáš výhod na cizí účet.
Zima trpěti jí — dbej na své zdraví (varovný sen!).
Zima s velkými mrazy — sňatk. kandidátům zlá žena. ostatním nepříjemnosti.
Zimostráz viděti zelený dlouhý život.
uschlý viděti — nebudeš postupovati.
plot z něho viděti — nádherná budoucnost.
Zisk — zjistíš nepříjemné (kontrast, sen.).
Zjev nějaký viděti — zažiješ překvapení.
Zlato nalézti — dědické štěstí.
kutati — nenajdeš štěstí tam, kde ho hledáš.,
kopati — blahobyt.
krásti — obdržíš špatné zprávy.
na sobě nositi –      buď opatrný.
darovati — budeš pozván na svatbu
platiti jím   – rozbroj, rozchod s přáteli.
ztratiti    –   jsi okrádán neb podváděn.
darem obdržeti — hanba a chudoba
Zlaté příbory    – bohatství.
Zlatý bažant — výhra v loterii.
Zlaté rybky — budeš-li jednati chytře, uděláš štěstí.
Zlaté doly — jistý výtěžek.
Zloděje viděti — milostné dobrodružství.
Zlepšovati něco — slyš rady svých přátel.
Zlomiti něco —  nevole.
Zlost míti — ukončíš zapletený poměr.
Zlomeninu kosti utrpěti — čest a uznání.
Zmatek — neočekávaný zisk.
Zmije viděti ji — tvoji přátelé zvítězí.
Zmizeti – budeš okraden.
Zmrzlina viděti ji — tvůj milý neb milá budou ti nevěrni.
jísti ji — chraň se před svými přáteli.
Zmiznouti — budeš míti neúspěch.
Znamení na nebi viděti — nebuď pověrčivý.
do písku dělati — tajné milostné dobrodružství.
Známost si udělati — nepříjemnosti tě očekávají.
Známé viděti — vyplnění tajných přání.
Známky lepiti — obdržíš zprávu od vzdálené osoby.
Zneuznán býti — budeš zdárně pokračovati v životních úspěších.
Zneuctěn býti — čeká tě láska, zamiluješ se.
Zobák ptáků viděti — štěstí ve hře.
Zoologická zahrada — toužíš po cizích zemích.
Zoufati si — brzy přijdeš do lepších poměrů. ¨
Zpěv slyšeti — bezstarostnost, veselí, zábava.
Zplesnivělé věci viděti — bída a nedostatek.
Zpovědník — jsi schopen činiti bezpráví.
Zpovědnice — odhalení důležitých okolností.
Zpověď jíti k ní — mír a klid duše.
Zprávu obdržeti — příjemná novinka.
Zpropitné obdržeti — budeš zasvěcen do nějakého tajemství.
dávati — jsi velkomyslný.
Zpustošiti něco — hanba.
Zpustošení viděti — ve svém povolání musíš počínati zcela od počátku.
Zraniti se — blížící se nemoc.
Zraditi někoho — tvá starost se zvětší.
Zrazen býti — konec všech trampot.
Zraněn býti — marně se budeš snažiti.
Zraniti někoho — někomu připravíš bolestné zklamání.
Zraněni míti — budeš míti nepříjemnosti.
viděti — včas se uchráníš škod a ztrát.
léčiti — udělíš někomu svědomitou radu.
někomu způsobiti — budeš postižen nespravedlností.
Zrcadlo v něm se viděti — nepříznivé události.
rozbíti — mnoho nadějí musíš pohřbíti.
se zlatým rámem — blahobyt.
Zrůda viděti ji — poznáš nepříjemné lidi.
Zuřiti viděti — obávej se násilí.
sám — musíš ovládati své vášně.
Zuřivec viděti — nepravdivé zprávy, lži.
Zuřící zvíře — překonáš nebezpečí.
Zubní lékař — nevole a zloba.
Zubní kartáček – uveď své záležitosti do pořádku
Zuby falešné míti – zažiješ zklamání
vytáhnout si nechati-  přerušíš styk s obtížným člověkem.
plombovati si nechati – své záležitosti si uspořádáš
vypadávati viděti — neštěstí, úmrtí v rodině.
čistiti — namáháš se pro jiné.
dostávat – dozvíš se jistoty o nějaké sporné záležitosti
pěkné čisté míti — zdravé děti.
zlaté — bohatství.
přes sebe srostlé — způsobíš zmatky.
Zvěř viděti — povedeš nevázaný život.
stříleti — nebudeš trpěti nouzi.
Zvědavost míti — falešné zprávy.
Zvířata krotiti — sporný zisk, úspěch.
mluviti slyšeti — budeš předstižen
krmiti — štěstí.
vycpané — znepokojuje tě nebezpečí, jež jsi si vsugeroval
divoká — těžkosti v povolání.
pásti viděti — máš věrné přátele.
Zvoniti slyšeti — úmrtí.
Zvony slyšeti — dozvíš se důležité zprávy.
líti viděti — založíš si vlastní domov.
Zvonici viděti neb se na ni nacházeti — nepřátelství.
Zvonek slyšeti — dozvíš se nějakou novinku.