Snář – Písmeno Ž

Žába viděti ji — štěstí v obchodě.
zabíjeti — škodíš si sám.
jísti — dosáhneš vysokých uznání a poct.
kvákati slyšeti — dobrá zpráva.
na rybníce viděti — budeš přijímati mnoho peněz.
Žalář — budou ti uloženy zkoušky.
Žaloba podávati ji — nebuď nespokojen.
Žalobu vynésti — zažiješ radost.
slyšeti — je potřeba tvé pomoci.
Žaludečni potíže míti — nepravidelná životospráva přinese ti škodu.
Žaludy sbírati — zisk, výhra.
Žalmy slyšeti — někdo chce té předstihnouti.
Žál cítiti — tvá láska zchladne.
Žárlivost ukazovati –  jsi posedlý.
Ždímati prádlo — špatné obchody.
Žebrati — výhra v loterii
Žebrák — budeš míti mnoho práce.
Žebračka — budeš pozván ke slavnosti.
Žebráka obdarovati — dobré jednání bude odměněno
nadávati mu — obdržíš dar.
viděti vstupovati do domu – zloba
Žebřík vystupovati po něm — tvá ctižádost bude ukojena.
sestupovati  —  budeš  odměněn  nevděkem.
podepřený o okno   –    chraň se předokradením.
sám Jej na okno klásti – roztomilé dostaveníčko.
nositi — přispěješ jiným ku pomoci.
zřítiti viděti — tvá ctižádost činí té neopatrným.
Žebřinový vůz — píle dovede tě k blahobytu.
na něm jeti — bohatství.
Žehlička –   výhra. 
Železnice — budeš pokračovati zdárně vpřed.
jeti ji — musíš si pospíšiti.
Železný nástroj viděti — mnoho hluku pro nic.
Železná mříž – nalezneš těžké překážky
Želva — tajné radosti
jísti — velkou námahou získáš úspěchy.
Železa na zvěř — někdo uice tě přelstíti.
Želé jísti, připravovati — novosti, novinky.
Železo v tyčích –    tvé zásluhy dojdou uznání.
žhavé  –     budeš znovu milován určitou osobou.
kovati – energicky utvářej svůj osud.
býti jím zraněn — strast, svízele.
taviti viděti – věčná radost.
Žence pracovali viděti — rychlý postup 
Žena modliti te viděti – dobré časy.
líbati ji – získáš mnoho penéz.
Žena těhotnou viděti — radost
s černým vlasem — klepy.
s dlouhým krásným vlasem — zdraví
s neznámou mluviti  –     uzavřeš známost.
s děckem  viděti  —   rodinné   štěstí
starou — hádka.
s červeným vlasem — nestálá láska
býti jí společníkem — budeš podveden pochlebníky.
smějící se      –  velké vydání peněz.
Ženich –    vydáváš se v nebezpečí býti zklamán.
Ženské šaty nositi (co muž) — těžké chvíle máš před sebou.
Ženský klášter — jsi tajně milován.
Žeň bohatá — tvé očekávání se vyplní.
svážeti — dědictví.
při špatném počasí svážeti — neumíš využíti svých předností.
Žertovati viděti — zažiješ smutné dny.
Žert dělati – budeš prožívati příjemné dny.
Žíly viděti — čekej velké vzrušení.
Žito státi viděti – požehnání, zdar.
mlátiti viděti – ukončíá zdárně nějaké dílo.
sekati viděti   –   máš vyhlídky na úspěch.
svážeti viděti   –    požehnání a zdraví.
vázati viděti – nemoc.
síti viděti — smíš doufati v dobrou budoucnost.
Žitné klasy trhati — budeš míti výhru.
Žitné pole — štěstí v lásce.
Žitný chléb jísti — pomluvy.
Žitná kořalka píti ji — získáš sílu.
Živý býti pohřben — tvá čest jest v nebezpečí
upálen — překážky ve vyniknutí.
hozen do vody — starosti a strasti.
Žízniti—budeá míti .starosti.
Žízeň míti — tvé naděje jsou marné.
utišiti — pěkný životní běh.
Žíznivé napájeti — získáš si vděčnost.
Žížala — učiníš si známost.
mnoho jich viděti — nepřátelé touží po tvém majetku.
Žlutá barva — zloba.
Žloutenka — válka, úmrti.
Žonglér — máš málo opravdovosti.
Žralok — budeš v nebezpečí.