'Snář'

Rychlá Navigace Na Stránkách
Horoskopy
Drahokamy Recepty podle horoskopu Snář - Výklad Snů
Čínský Horoskop Partnerský Horoskop Numerologie Význam Jmen
Horoskopy Lásky Horoskop na rok 2013


Snář – Výklad Snů

Monday, October 1st, 2007

Někteří lidé tvrdí, že sny nám přesně ukazují, co se s námi děje a jak vypadá náš život.  Ale sny nejsou jen odrazem dnů a zážitků minulých. Naše podvědomí nám předává v noci mnoho velmi důležitých informací a chce nás snem upozornit také na to, před čím utíkáme, čeho se bojíme, po čem toužíme, ale [...]

Snář – Písmeno Ž

Monday, October 1st, 2007

Žába viděti ji — štěstí v obchodě. zabíjeti — škodíš si sám. jísti — dosáhneš vysokých uznání a poct. kvákati slyšeti — dobrá zpráva. na rybníce viděti — budeš přijímati mnoho peněz. Žalář — budou ti uloženy zkoušky. Žaloba podávati ji — nebuď nespokojen. Žalobu vynésti — zažiješ radost. slyšeti — je potřeba tvé pomoci. Žaludečni [...]

Snář – Písmeno Z

Monday, October 1st, 2007

Zablouditi — nebezpečí života. Zabíjeti — budeš brzy slaviti svatbu. Zabíjačka — budeš uchráněn od nouze. Začerněn býti — štěstí. Zadusiti se — jsi příliš bujný. Zahrada v ni se nacházeti — blaženost. v ni pracovati — dosáhneš úspěchů. mnoho květin v ni — tvé jmění se rozmnoží. zanedbaná — jsi obklopen špatnými rádci. s vysokým plotem — bude [...]

Snář – Písmeno V

Monday, October 1st, 2007

Váha — přesným výpočtem dosáhneš zisk. manipulovati s nimi — dobrý chod obchodů. Valčík tančiti — brzy učiníá vyznání lásky tančiti viděti — tvá láska nebude opětována, í hráti — připravuješ někomu mnoho rozkoše. hráti slyšeti — dbej, abys využil svého mládí. Válka — břemena a trampoty Válečné taženi — těžké starosti. Válečná oběť — špatná budoucnost. [...]

Snář – Písmeno U

Monday, October 1st, 2007

Ubrus špinavý — nenávist a závist. stříhati — nepřátelství. Ubytování obdržeti — v tvém okolí jsou falešné osoby. Úbytě míti — dlouhý život, zdraví. Uctivost jiným prokazovati — ponížení tě čeká. přijímati — nalezneš mnoho štěstí. Úcta požívati Ji — nenalétni na pochlebování. Učitel viděti Jej — nebuď lehkomyslný. mluviti s nim — budeš míti pracný výdělek. [...]

Snář – Písmeno T

Monday, October 1st, 2007

Tabák v dýmce kouřiti — rozvaha přinese ti štěstí. šňupati — předčasně sestárneš. rozházeti — milí přátelé odcestují. žvýkati — máš ohavné zvyky. v pytlíku — blahobyt. Tabule prostřená — obdržíš pozvání. Tábor vojenský s vojskem — špatné časy. ve volné přírodě — prožiješ příjemné hodiny. Tah v loterii — ztroskotané naděje. Tah ptáků viděti — tvé přání se [...]

Snář – Písmeno Š

Monday, October 1st, 2007

Šablona jsi neschopný samostatného jednání. Šafrán koření — pýcha, domýšlivost. rostlina — chraň své zdraví. Šach hráti — máš dobré plány. učiti  se  —  činíš  si  zbytečnou  námahu. Šachta — obchodní úspěch. Šálek viděti — získáš uznání. z něho píti — štěstí v lásce. rozbíti   —   musíš   něco   odříci   své lásce. koupiti — pozvání. křišťálový — získáš [...]

Snář – Písmeno S

Monday, October 1st, 2007

Sádlo viděti — blahobyt. jísti — nemoc. Safír nositi — budeš pomlouván. Sakristie — blahobyt. Sál veliký — příjemné poměry. v něm tančiti — veselý život. sám míti — získáš majetek. Salám Jísti — zdraví, trvající přátelství. Salašník — budeš vésti volný život. Salátový záhon — mnoho námahy, málo mzdy. Salmiak čichati — uslyšíš nepříjemné věci. [...]

Snář – Písmeno Ř

Monday, October 1st, 2007

Řád obdržeti — dojdeš uznání. nositi — čest. ztratiti — přemýšlíš o nějakém plánu. Řeč držeti — získáš vliv. slyšeti — budeš dělati  dobré  obchody. nad   hrobem   — budeš utěšen. Ředkev viděti – získáš velkou tělesnou sílu. jísti – budeš podněcován ku vzteku. loupati — budeš vysmíván. Ředitel viděti jej — tvé přání se splní. [...]

Snář – Písmeno R

Monday, October 1st, 2007

Rádio míti, slyšeti — máš marnotratnické sklony. Radost velkou pociťovati — tvé výkony dojdou ocenění. Radní — budeš vysvobozen z rozpaků. Radnice — obdržíš úřad a čest. v ní býti — škodami zmoudříš. Radu uděliti — k vůli maličkostem vedeš spory. obdržeti — jsi odměňován nevděkem. Ráj   viděti   se   v něm   —   nalezneš ochrany v každém nebezpečí. Rajské jablíčko — [...]

Snář – Písmeno P

Monday, October 1st, 2007

Pád z výšky — nenapínej své očekávání. na rovné zemi — nepozorností dostaneš se do nevýhody. Pád se schodů — ztráta majetková. do příkopu — přijdeš do zlých řečí. jiné   viděti   padati   —   budeš   míti úspěch ze škody jiného. Padák — nemoc. Padoucnice — výhra v loterii. Padnouti — těžké onemocnění. Padělati něco — jsi nepoctivý. Padělané [...]

Snář – Písmeno O

Sunday, September 30th, 2007

Oáza — vzdor nepříznivým poměrům získáš úspěchy.  Obdivovati něco — prostomyslní lidé se ucházejí o tvé přátelství. Obdivován býti — chraň se před lichotníky.  Obelisk — budeš vésti vzorný život. Oběd býti při něm — pozvání k nějaké slavnosti. Obědvati — bezstarostný život. s jinými — bohatství. Oběšen býti — dojdeš vysokých poct. sám sebe viděti — [...]

Snář – Písmeno N

Sunday, September 30th, 2007

Nabídka k sňatku dáti — budeš zneuznán. přijmouti — nalezneš mnoho štěstí. Nadávati si s někým — marníš svůj čas. Nádor viděti na jiném — budeš zklamán. sám míti — uděláš dobrý tah. Nádobí viděti — domácí svár. rozbíti — ztratíš přátele. Nádraží viděti — neočekávaná návštěva.  býti na něm — podnikneš cestu. Náhrdelník míti jej — [...]

Snář – Písmeno M

Sunday, September 30th, 2007

Madonna (ve smyslu Panna Marie ne zpěvačka) — nalezneš záštity v neštěstí. Magnet — poutáš všechny lidi svým příjemným chováním. Maják — dobré vyhlídky do budoucna. Majetek míti — očekávej ztrátu. Makaróny jísti — budeš míti vždy hojnost dobré stravy. Mák  jísti  —  nech  padnouti své ješitné naděje. kvésti viděti — klepy trhati — smyslná láska [...]

Snář – Písmeno L

Sunday, September 30th, 2007

Laboratoř — nemoc. Labuť — štěstí v manželství, požehnání na dětech. Labyrint nacházeti se v něm — dlouhodobé starosti. nalézti z něho východ — překonáš všechny překážky Láhev viděti — nevole, zloba. rozbitou viděti — smutek. plniti ji — budeš míti mnoho práce. Lahůdky — jsi obklopen poťhlebníky. Lakomec — ztráta peněz. Lakové střevíce — smutek.  Lampa hořeti [...]