Snář – Písmeno V

Váha — přesným výpočtem dosáhneš zisk.
manipulovati s nimi — dobrý chod obchodů.
Valčík tančiti — brzy učiníá vyznání lásky
tančiti viděti — tvá láska nebude opětována, í
hráti — připravuješ někomu mnoho rozkoše.
hráti slyšeti — dbej, abys využil svého mládí.
Válka — břemena a trampoty
Válečné taženi — těžké starosti.
Válečná oběť — špatná budoucnost.
Vánoce světiti — účastníš se příjemné slavnosti.
Vánoční stromek — šťastný rodinný život.
Vánoční dárky obdržeti — jsi oblíben.
dávati — budeš šířiti štěstí kolem sebe.
Vana viděti ji – budeš potřebovat léčebnou kuru
v ni se koupati — štěstí.
Varhany na ně hráti — obdržíš dobrou zprávu týkající se tvé existence
viděti — radost.
slyšeti hráti — svatba nebo křest.
Vázanku nositi — zapletené záležitosti.
vázati – úspěch v těžkých obchodních případech.
Vázán býti k někomu — budeš pozván k dostaveníčku.
Vázati něco — nešvár s nějakou milou osobou.
Váha — zamýšlíš zavésti mnohé novoty.     
Vařiti sám — učiníš jiným radost.
Vavřínový strom — bohatství, čest.
list — výhodný sňatek.
věnec — tvá snaha bude odměněna.
Váza s květinami — jsi velmi oblíben.
darem obdržeti — tvé bohatství se množí.
rozbíti — ztratíš přítele neb přítelkyně.
Včely viděti při práci — pěkné naděje.
rojiti viděti — zemědělský plodný rok, ostatním ztráta.
chytati — zisk, výhra.
usmrtiti — neštěstí a postrádání něčeho.
býti od nich pobodán — nepříjemnosti a překážky
Včelín — velmi vysoký zisk.
Včely — po dlouhých bojích dokonáš své dílo.
Večeře — zestárneš předčasně pro svůj bujný život.
Večeřeti chléb — žádáš si klidu, pokoje.
Večerní zvony slyšeti — smutek se ti promění v radost, po strastiplném životě spokojené stáří.
Večeře jiti k ni — okolnosti nejsou tvým podnikům příznivé.
s jiným společně — upřímní přátelé, štěstí v kruhu rodinném
Vdova (vdovec) — smíš doufati v nové životní radosti.
uzavříti s nimi sňatek — budeš děditi.
Velikonoční vajíčka obdržeti darem –  vyznání lásky.
jísti — zisk, výhra.
darovati — věrné přátelství.
Vejce vzíti z hnízda — uzavřeš sňatek s vdovou (vdovcem) s dětmi.
ne čerstvé — protivenství.
barevné — bezstarostná zábava.
rozbité — nevole, nešváry.
padnouti nechati — klepaření.
sám nésti — vychováš dobré děti.
Večernici viděti (hvězdu) — toužíš po milovaném, pro ostatatní, tajnosti mezi manželi.
zamlženou — hrozí ti nemoc, nebezpečí.
Vědro naplněné vodou — dobrý chod obchodů.
prázdné — výhra v loterii.
jíti s ním ke studni — tvá píle bude odměněna.
Vějíř — velká neslýchaná láska.
Vějička — poznáš úskočné lidi.
Velikonoce slaviti — smutek a pochmurné doby.
Velitelem lodi býti — štěstí na dosah ruky.
Velbloud — radostný život plný úsilí.
Velryba — šťastná událost
Vemeno — požehnání, dar.
Věnec z listí — čest a sláva.
z květin — milostné hoře.
zlatý — příjemný život.
myrtový — štěstí v lásce, svatba
vázati—přispěješ ku sblížení milujících srdcí.
palmový — svobodný sňatek, ostatní, dobře vychované děti.
na hrobě — dědictví.
spojené do sebe — dvojčata.
nésti — čest a štěstí.
Vepře míti — velké štěstí.
zabíti — výhody.
krmiti — staráš se o budoucnost.
divokého — špatní lidé budou ti  škoditi.
střeliti jej — budeš zproštěn velikého strachu.
Vepřové maso nasolovati — dbej  o budoucnost.
jísti — nepovzneseš se nad svůj stav.
sádlo — máš důvod k šetrnosti.
Věrolomný býti — jsi míjen pro  své špatné vlastnosti.
Věřitel naléhající — překonání překážek.
Věštec — klamné přísliby.
Věštbu slyšeti — nějaké přání se ti splní.
Věštiti sám — chraň se příliš mnoho mluviti.
Vesnici viděti — nepříznivá budoucnost.
v ní bydleti — mírumilovný život.
hořeti viděti — tvé majetkové poměry se zhorší.
chudou viděti — tvůj majetek se zmenšuje.
Veselý býti — po radosti bude následovati utrpení.
Veslovati — tvá práce jest požehnána.
Vesta — zamýšlíš zavésti mnohé novoty.
Větrná korouhvička — tvá nestálost ztíží ti úspěchy.
Větrná smršť — budeš vydán na pospas nepřízni osudu.
Větev zelená — štěstí a požehnání.
suchá — neštěstí.
Větrný mlýn vchodu — máš radost z práce.
Vetešník — budeš dělati dobré obchody.
Veverka viděti ji — neočekávaná ra­dost.
žráti viděti — rodinné štěstí.
chytati — přijdeš do nebezpečí.
kousnut jí býti — kvůli manželu nebo   dětem  budeš   míti   nepříjemnosti.
Vězeň — uvedeš falešné přátele do domu.
Vězení — získáš pevné postavení.
Věž vystupovati na ni — prospěch, výhoda.
krásnou vysokou — překonáš těžkosti.
zřítiti se viděti — oloupen budeš o svoji svobodu.
Věžní hodiny — budeš z mnoha stran dotazován o radu.
Vidle — štěstí a bohatství.
Víly tančiti viděti — šťastné dny před tebou.
objímán býti jimi — klamné naděje.
Vikář — budeš potřebovat přímluvy.
Víla viděti ji — šťastný život.
mluviti před ní — brzké zasnoubení.
Vinárna. — jsi nestřídmý.
Vinná sklenka pěkně broušená – bohatství.
rozbitá — těžké neštěstí.
Vinný sud — pozveš mnoho hostí.
Vinný ocet — hádka a nevole.
Víno píti — tvé starosti se rozplynou.
Vinný sklop — zabýváš se myšlenkami, které  se  nepodaří  uskutečniti.
Víno červené – jsi stále dobře naladěn.
bílé —  získáš spokojenost.
rozlíti   –   odmítneš své štěstí.
jablečné — skromné radosti.
Vinice — nalezneš své štěstí.
Vinobraní — přijdeš do povznesené nálady.
Vinný lis — získáš mnoho peněz.
Vinný keř s plody — požehnání na dětech
bez hroznů — slzy.
Višňové dřevo — máš zvláštní choutky.
Vítr slyšeti — obdržíš plané přísliby.
Vítězství získati — štěstí.
Vlast opustiti — jdeš vstříc nejisté budoucnosti.
Vlajka (třepotající se) — velká radost.
Vlašský ořech — budeš pevně odolávati osudu.
Vlasy česati — dobrý výdělek.
střihati si nechati — úmrtí v rodině.
růsti si nechati — štěstí v obchodě.
vypadávati viděti — neštěstí.
červené — nepravdivost.
bílé — duševni klid.
pěkně učesané — přátelství.
na prsou — zdraví.
rozcuchané — hádka v rodině.
pěkně černé — budeš milován.
šedé — budeš míti mnoho starostí.
zaplétati — navážeš spojení.
barviti si — jsi ješitný a nepravdivý.
dlouhé — budeš ctěn a vážen.
jiným vyčesávati — působíš jiným neúmyslně bolest
na ruce viděti — mysli na tvoji budoucnost.
páliti — ujdeš nepříjemné věci.
rozpuštěné — starosti, hoře, žal.
mýti si je — nepokoj.
světlé — dobrota, vlídnost.
Vlasové vlny — příjemná zpráva.
Vlečku nositi sám — stýkáš se s pyšnými lidmi.
jiného viděti — ponížení.
Vlaštovky v hnízdě — očekávej radost
do doma létati viděti — novinky.
cvrlikati slyšeti — dobré poselství.
létati viděti — tvé přání brzy bude splněno.
hnízdo jejich — klidná domácnost.
Vlka viděti — budeš velmi nenáviděn
výti slyšeti — ze všech stran budeš tísněn.
býti jimi pronásledován — máš nepřítele na smrt.
zvítěziti nad ním — překonáš své nepřátele.
Vlna kupovati ji — jsi na cestě k blahobytu.
zpracovávati — vedeš spořádanou domácnost.
Vlna česati ji — namáhavá práce s odpornými lidmi.
Vnuk — neočekávaná radost.
Voda studená — štěstí.
vařiti ji viděti — máš žhavý temperament.
rozliti — v nějaké záležitosti jsi na omylu.
kalná — překážky.
potopiti se v ni — budeš velmi utlačován.
broditi se v ni — zachráníš se z nějakého nebezpečí.
koupati se v ni — očistíš se od nějaké výtky.
studenou píti   — zdraví.
teplou píti — nemoc.
spáliti se vřelou — nepozorností utrpíš škodu.
po ní jíti –   zvládneš všechny překážky,
svěcená — zdraví.
vříti slyšeti — budeš odsuzován.
jiné v ní koupati viděti — smíříš se s nepřáteli.
Vodopád — těžké zklamání tě učiní moudrým.
Vodopád — štěstí jest na cestě.
Vodní ptactvo — přijdeš do nebezpečí.
Vodotrysk — jdeš vstříc příjemnému životu.
Voják — máš velké sebevědomí.
na stráži jej viděti — odmítneš nabízené štěstí.
Vojsko –    vzrušení, strach, bída
Voj — přijdeš do odvislého postavení
Volati slyšeti na sebe — brzká smrt
jiné slyšeti — budeš míti nepřátele
Voliti — musíš se dotázati svého svědomí.
viděti jiné   – dbej přesvědčení jiných
Voly zapražené — máš mocné přátele.
porážeti viděti — nalezneš dobrou existenci.
hnáti viděti — mnoho námahy.
skákati viděti — budeš věrně milován.
tlusté — brzké štěstí.
hubené — drahota.
býti jimi ohrožen — nevěrní sluhové či zaměstnanci.
maso z nich jísti — dobré obchodní spojení.
Voňavka viděti jt — uvedeš se do přízně nějaké osoby.
čichati ji — budeš zklamán.
Vor — obchod jde dobře.
Vosa viděti ji — obdržíš nepříjemnou zprávu.
býti od ní bodnut — zažiješ zklamání.
odháněti — nepředpokládány rozchod.
Vosí hnízdo — utrpíš ztrátu.
do něho vstoupiti — budeš míti mnoho neúspěchů.
Vosk žlutý — jsi podváděn.
bílý — trvalé zdraví.
hnísti — budeš přítulnou ženou, dobromyslným mužem.
taviti viděti — utrpíš ztrátu.
hořeti viděti — smutek
Voskové figury — budeš se stýkati s moudrými lidmi.
svíce hořeti viděti — zúčastníš se vznešené společnosti.
koupiti — musíš napnouti veškeré síly.
Vous růsti viděti — tvůj majetek se množí.
Vous odstřihnouti — působíš vědomě někomu škodu.
vytrhávati — musíš uspokojiti své věřitele.
Šedivěti viděti — staneš se cílem škodolibosti.
černý — zdraví.
velmi mohutný — mnoho cti.
vypadávati viděti — velký smutek,
červený — falešní přátelé.
býti bez vousu (ač jej nosíme) — sleduješ špatnosti.
Vražditi viděti — neočekávané štěstí.
Vrah — někdo tě chce svésti.
Vrabec mnoho jich viděti — zkáza
stříleti — jsi sám sobě a jiným užitečným.
létati viděti — obdržíš plané přísliby.
chytati — budeš míti neočekávaná setkání.
švitořiti slyšeti — ošklivé klepy.
Vrak viděti — životní boje nejtěžšího kalibru máš před sebou.
Vrány létati viděti — blízké úmrtí.
chytati — nepokoje.
na stromech viděti — setkání se příbuzných.
krákati slyšeti — přijmeš špatné zprávy.
Vrásky — dosáhneš vysokého stáří.
Vrba nad vodou — ponuré dny.
smuteční — rodinný smutek.
Vřesoviště zelené — máš ještě naději.
uschlé — neměj více naděje.
kvetoucí — tvá naděje se splní.
Vřed na nohou — zánik obchodu.
na zádech — vítězství nad tvými nepřáteli.
Vši na jiných viděti — povznesení.
sám   miti   —   nepříjemný   osudový obrat se změní v dobro.
veliké viděti — bohatství
Vůdce si vzíti (na horskou túru) — jsi nerozhodný.
Vůz s něho spadnouti — musíš svůj plán změniti.
převrhnouti se s ním — nešťastné rozhodnutí připraví ti mnoho starostí.
jeti v pěkném — blahobyt.
se senem — velké štěstí.
Vůz říditi — máš spěšné jednání.
jeti viděti — slavnost
mnoho jich viděti — tvé přání se splní.
dětský vozík — šťastné, dětmi požehnané manželství.
s mnoha koňmi — vyplnění tvého přání.
převrhnouti viděti — blízké neštěstí.
naložený zbožím — dobrý průběh tvých obchodů
Výbuch – sklony k lenosti
domu – strach z citových vazeb .
Vyděděn býti — úmrtí v rodině.
Výdělek hledati — úspěch v oibchodě.
nalézti — zůstaň kde jsi.
Vyhořeti světlé plameny při tom viděti — velká radost
kouř při tom viděti — dobrá zpráva.
Vyhnanství — změna tvých poměrů.
Vyhladověti — nemáš žádné přátele.
Výheň viděti — blahobyt.
Výhled krásný daleký — štěstí a spokojenost.
omezený — nejistá budoucnost. mnoho překážek.
Výhody získati — daleko to v životě přivedeš.
Vykrváceti — utrpíš velké ztráty.
Vykolejení vlakn viděti — zažiješ nepříjemné dobrodružství.
Výkladní skříň — jsi nerozhodný.
Výkřik ustrašený — nepříjemné překvapení tě čeká.
Vylomení zubu — obdržíš skličující zprávu.
Vylepšovati něco   – šetrnost zlepší tvoji situaci.
Vyměňovati něco — utrpíš škodu.
Vynález učiniti –   ztráta peněz.
Vyprávěti — zaujmeš jiné pro sebe.
Vypálené znamení — jsi pyšný.
Vypsání cen — namáháš se bez úspěchu.
Výprask dávati — škodami se člověk učí.
obdržeti — těžké nedostatky v obchodě.
Výprodej — utrpíš ztrátu v procesu.
Výr — chraň se před špatným okolím.
Výroční trh — přijdeš do styku s mnoha lidmi.
Vyřezávati něco do dřeva—dovedností získáš úspěchů.
Vysmíván býti  –      budeš triumfovati nad svými nepřáteli.
Výslech sebe slyšeti — odkryješ krádež.
jiného — prozradíš své myšlenky.
Vysmáti se — budeš podceňován.
Vysvěcen býti — podnikneš něco nového.
Vysoký úřad — neočekávaně velká událost.
Vysvědčení obdržeti — uslyšíš pravdu.
rozdělovati — tvé vědomosti získají ti přátel.
Vyrážka býti jí postižen  –  útoky na zdraví.
na jiném viděti — starosti.
Vystěhovati se — brzký obrat.
Vystopovati někam — dosáhneš brzy svého cíle.
Výskot slyšeti — přijdeš do špatné společnosti.
Výšivky viděti – toužíš po zdánlivém lesku.
nositi na šatě –  čest a výhody.
Výsměch slyšeti — spokojené dny.
Výstava obeslati ji — musíš své znalosti rozšířiti.
Vytí psů slyšeti — požár, nebezpečí.
Vyúčtovati něco — zklamané naděje.
Vývrtka na zátky — bude ti udělena hodnost.
Vyzváni obdržeti — smíření s tvými nepřáteli.
učiniti — noví nepřátelé.
Výzkumnou výpravu podniknouti — radost.
Vyzvědač — budeš nečestně jednati.
Vzbouřeni — zloba, vztek.
Vzlykot slyšeti — velká radost (kontrast!).
Vzduchoplavba — krátká radost.
Vzducholoď viděti — vroucné přání se ti splní.
v ní letěti — odvážné tvé plány nebudou splněny.
Vzpoura odhaliti ji –  dobré postavení.
miti na ni účast — ztratíš přátele.
Vznešený býti — necháš se lehce oslepiti falešným leskem.
Vzdorovati — připravíš jiným těžkosti
Vyrušení — znamená překážky.
Vzbuditi se — příjemná zpráva.
někoho       budeš milován.

2 komentáře u „Snář – Písmeno V

  1. Hana

    zajimalo by me co znamena videt vybuch domu u sousedu…plameny a pak se zriti cely barak….dekuji za odpoved
    Hana

  2. horoskopy Autor příspěvku

    Výbuch i výbuch domu doplněn, připojte si ještě k tomu výklad sousedy viděti, případně plameny podle výraznosti ve snu.

Komentáře nejsou povoleny.