Snář – Písmeno D

Dalekohled míti — hledíš vstříc pěkné budoucnosti.
Dámská společnost — chraň se klepů.
Dámský střevíc — nevole, hádka.
Daně platiti — budeš váženým mužem, váženou ženou.
Dar obdržeti — tvé poměry se zlepší.
učiniti — chraň se před ukvapeným jednáním.
Darovati něco — sklidíš nevděk.
Datle jísti — budeš milován vdanou ženou.
darovati — brzy tě políbí.
Datum čísti — máš důležité věci před sebou.
Dáviti se — ztráty.
Ďábla viděti — upadneš v pokuáení.
mluviti s nim — špatní lidé tě podvedou.
Delikatesy viděti Jísti — štěstí a výhra.
Desertér viděti neb sám jím býti — jsi skoupý.
Déšť mírný — zisk,
silný — hrozící neduh.
za svitu slunce — příjemná změna.
býti promoklý — nemoc a ztráta.
Deštník hedvábný — získáš důvěru.
roztrhaný — upadneš do zlého bludu.
Detektiv (jednati s ním neb jej viděti) — budeš okraden.
Devět (9 číslo) viděti — dobrá předzvěst výhry.
Dědeček — dlouhý život.
Dědic — spokojenost.
Dědictví — překonáš těžkou situaci.
Dělníky při práci pozorovati — nespoléhej na cizí pomoc.
utíkající viděti — očekávej oheň neb povodeň.
Dělo předejeti viděti — zmaříš nepřátelský nápor
viděti — sám si prorazíš cestu.
vypáliti slyšeti — získáš moc.
Dělostřelectvo — chraň se před nebezpečím.
Dekret obdržeti  —  přijdeš  do  nečisté společnosti.
Dětská Školka (viděti se v ní) — lakota bude tvoji zkázou.
Dětské šaty čistiti — musíš vytrpěti škádlení.
Dětské hry pozorovati — čistá radost a požitky.
Děvče hezké — velké vydání.
líbati — příjemné překvapení.
plakati viděti — budeš zrazen.
tančiti viděti — štěstí v lásce.
Diamant viděti — nepravé štěstí.
zasazovati — budeš vyznamenán.
ztratiti — budeš zarmoucen.
jísti jej — štěstí, bohatství.
sbírati — klamné naděje.
Díra v šatech — budeš dělati dluhy.
spadnouti do nějaké — upadáš do špatné společnosti.
Dítě sám míti — štěstí a požehnání.
padnouti viděti — rušení tvých záležitostí.
mnoho jich viděti — starosti a námaha.
na rukou muže — narození chlapce.
Dítě na rukou ženy — narození děvčete.
křtíti viděti — zažiješ radost.
Dítě hráti si viděti — spokojenost a veselá mysl.
s vychovatelkou — šťastné dny.
hezké — uděláš si příjemnou známost.
Divadlo — nějaké přání se ti splní.
Divadelní hru  viděti — tvé přání se splní.
Divadelní kukátko jím se dívati — tvé přání se splní.
býti jím pozorován — jsi vystaven pronásledování.
Divákem na nějaké slavnosti býti — přijdeš do velké společnosti.
Divan — budeš vyvolen k nějakému úřadu.
Divocí lidé — velké nebezpečí.
Divoké husy — zažiješ zklamání.
Divoký vepř — zjistíš zlo.
Díž viděti — bohatství a čest.
Dlažba  dobrá  —  rovná životní dráha.
hrbatá — namáhavý postup.
Dluhy dělati — žiješ na cizí účet.
zaplatiti   —   starosti.
Dlužník setkati se s nim jednáš   podvodně.
Dobýti něčeho — svojí energií získáš výhody.
Dobyvač pokladů — budeš podveden.
Dobrodružství ve snu — jsi   nebo   přijdeš   do nebezpečí.
Dobytek na pastvě — štěstí.
hubený — těžké doby.
tlustý — pěkná budoucnost.
Dobytek hnáti — zažiješ radost.
velké stádo — blahobyt.
Dobytek bití jej — chraň se býti nespravedlivý.
Dobročinnost prokazovati — učiníš něco pro své štěstí.
přijímati — najdeš silnou oporu v životě.
Doga — získáš dobré přátele.
býti od ni kousnut — špatní lidé činí ti úklady.
Dojiti — učiníš si bohatou známost.
viděti — nové přátelství.
Doktor — viz lékař.
Dokumenty nalézti — náhodný zisk.
ztratiti — nevole.
Dóm viděti — pěkná budoucnost.
v něm se nalézati — nalezneš pomoc a záštitu v neštěstí.
Doly na stříbro — velké úspěchy.
Domácí pán neb pani — budeš zaskočen.
jednati s nimi — očekává tě ztráta.
Domácí rada viděti ji — štěstí v manželství.
Domácí zvířata — budeš míti vlastní domov.
Domovník — zisk a výhoda.
Donucen býti k něčemu — brzy budeš moci nositi hlavu vzhůru.
Dopis přijmouti — velké peněžní příjmy.
psáti — obdržíš zajímavé přání.
pečetiti — máš tajnosti.
nalézti — vdáš se za úředníka, oženíš se s úřednicí.
čísti — požíváš důvěry.
s černou pečetí — smutný případ
ztratiti — obdržíš špatnou zprávu.
spáliti — budeš lehkomyslně jednati.
rozlomiti pečeť na něm — měj se na pozoru před zloději.
roztrhnouti — zlé pomluvy.
Dostaveníčko — radosti lásky.
Dóza ztratiti ji — výhra v nějaké hře.
nalézti — uslyšíš něco příjemného.
z ní šňupati — učiníš si příjemnou známost
malovaná — potěšení, rozkoš.
Dóza stříbrná neb zlatá — bohatství.
Dóza darem obdržeti — dosáhneš úcty a uznáni.
Došková střecha — spokojená domácnost.
Dort obdržeti — radost očekávej.
jísti — slavnost.
darovati — musíš bojovati o lásku.
péci — obdržíš pozvání k velké slavnosti.
Doupě vcházeti do něj — uvidíš nástrahy svých přátel.
tmavé a hluboké — úklady.
v něm bydlet — velké změny.
Doutník kouřiti — jsi rozvážný člověk.
Dovoleni obdržeti — tvá přání se splní.
Dovolenou obdržeti — nějaký úkol dobře rozřešíš.
Dozorčí rada — otec není s tvým jednáním srozuměn.
Dragoun viděti jej — své pýše musíš přinésti oběti.
viděti jej do domu přicházeti — hosté.
Drahokam obdržeti — určitou věc posuzuješ špatně.
ztratiti — budeš okraden.
mnoho jich míti — obdržíš úřad a čest.
viděti — padneš v podezření.
Drak (papírový) stoupati viděti — postup, blahobyt.
padati viděti — odporné poměry.
Dravá zvěř — získáš přátele.
Dravce viděti — chraň se před úskokem.
býti Jím ohrožen — nebezpečí života.
Dravé ptáky chytati — štěstí v podnikání.
Drát nalézti — musíš  bojovati s nesnázemi.
hledati — dostaneš se do finanční tísně.
zaplésti se do něho — nebezpečí v budoucnosti.
Drátěné překážky — tvému podnikání postaví se v cestu překážky.
Drát na pletení — je ti zapotřebí mnoho lásky.
Drn zelený viděti — nalezneš ztracenou milenku, milence.
po něm jiti — pohřeb.
Drn šťouchati — zdraví.
Drůbež krmiti — hádka v domácnosti.
viděti — tvůj příjem se zvětší.
Dřevoryjec při práci — máš umělecké sklony.
Dřevěná nádoba — šetrnost uspoří ti starosti o výživu.
Dřeváky — šetrností dojdeš blahobytu.
Dřiví páliti — smutek.
sekati — ztráta majetku.
zpracovávati — docílíá kýženého výsledku,
plavati viděti — zmařené naděje.
sbírati —  srdeční trampoty.
páliti viděti — hádka v domě.
štípati viděti — úmrtí.
nositi — upadneš do chudoby.
kupovati — nesnáz, rozpaky.
Dubový list — spokojenost.
Dub viděti — výhody, bohatství.
suchý viděti — smutné poměry.
padnouti viděti — odvaha, chrabrost. 
bleskem poražený — nebezpečí smrti.        
Důchodní — zisk, peníze.
Ducha viděti — pokušení k hříchu.
Duchovni — námaha, nevole. 
Dudák slyšeti Jej — neočekávaná radostná zvěst
Duha — štěstí v podnikání.
Dukáty (zlaté peníze) viděti — budeš ctěn.
zvoniti slyšeti — bohatství.
obdržeti — pěkná naděje.
nalézti — budeš šťasten.
taviti viděti  —  ztratíš  blahosklonnost určité osoby.
s nimi platiti dosáhneš vysokého stáří.
Důl na uhlí (viděti neb nacházeti se v něm) — uzavřeš sňatek s bohatou vdovou (vdovcem).
pracovati v něm — přijdeš do bohatého domu.
Dům viděti — nepokoj, zarputilost, nevole.
opravovati — zapletená situace se ti vyjasní.
pokrývati — budeš míti ztráty.
kupovati — blahobyt.
zřítiti viděti — nemoc.
hořeti viděti — neštěstí v obchodech.
Dům stavěti — milostné štěstí, věrní spolupracovníci.
prázdný — tvá přání zůstanou nesplněna.
opravovati — obdržíš návštěvu.
na spadnutí — chraň se, tvá lehkomyslnost tě zavede do záhuby.
opustiti — zisk, výhoda.
Důstojník — marně toužíš po poctách.
Důtky kmitající se viděti — tvá velká přímost učiní ti nepřátele.
Dýka viděti ji — zvítězíš nad svými nepřáteli.
býti ji raněn — obdržíš dar.
bojovati s ni — triumf nad protivníky.
Dýmka obdržeti Ji — obchod, nepříjemnosti máš před sebou.
darovati — odhalíš podvod.
kouřiti z ni — důmyslné obchodování přinese ti štěstí.
rozbiti — jsi jist před každým pronásledováním.
Dynamo (stroj) — tvůj majetek rychle vzroste.
Dynamit (explose) — budeš vysoko ctěn.
Dveře doma otevřené — nalezneš přátelské přijetí.
zavřené — přijdeš do styku s nepříjemnými lidmi.
skřípající — nepříjemná návštěva.
hořeti viděti — budeš míti přátele.
Dvojitě něco před sebou viděti — podtrhuje význam snu.
Dvojčata viděti — nalezneš bohaté rodinné štěstí.
míti — veliká rodinná slavnost.
Dvorec (statek) míti — učiníš bohaté dědictví.
s pěknými budovami — bohatství.
Dvorec (statek) v nepořádku — budeš zhanoben.
knížecí   —   někdo   činí   ti úklady.
Dvorní dáma (ve snu jí býti) — pýcha předchází pád.
Dvořanstvo   (viděti   se   mezi nimi)    —    zahrabeš    své štěstí.
Džbán — zasnoubení a svatba.
rozbíti — zanedbáváš svůj obchod.