Snář – Písmeno J

Jabloň — tvůj podnik se podaří.
rozkvetlá — znamená příznivou zprávu.
Jablečné víno píti — lehce onemocníš.
Jablko ze stromu trhati — radost.
sladké jísti — požitek lásky.
kyselé jísti — smutek, špatní přátelé.
loupati — zničení žhavých nadějí.
obdržeti — očekávej dobré.
krájeti – musíš se odloučiti od přítele nebo přítelkyně.
sbírati –    budeš dělati dobré obchody.
shnilé — nebezpečí a zloba stojí přel tebou.
na stromě — získáš mnoho přátel.
Jaguár — vysoký pán smýšlí s tebou dobře
Jahody jísti — příjemné novinky
Jahody mnoho viděti — zamiluješ se.
trhati — lehké onemocnění.
veliké — jsi pyšný.
darovati — zůstaneš v dobré upomínce.
Jalovec — odhalíš zlý úklad.
bobule jísti — zjistíš něco příjemného.
trhati — tvá láska není příliš žhavá.
Jalovcová šťáva — trvalé zdraví.
Jáma do ni padnouti — někdo chce tě poškoditi.
viděti ji — ještě včas můžeš se vyhnouti nějaké nepříjemnosti.
kopati — uděláš dluhy.
Jatky — nebezpečný obchod.
Jaternice viděti — navštívíš brzy venkovskou slavnost.
jísti — očekávej splnění nějakého přání.
dělati — dobře se staráš o svoji domácnost.
Játra jisti — těžká nemoc.
Javor — jest ti prorokován dlouhý život.
Jazyk nemocný — malé utrpení.
opuchlý — nemoc příbuzného.
velmi dlouhý — mocné trampoty.
Jísti — zdraví. 
někomu ukazovati — máš špatné mravy.  
Jednorožec — budeš zklamán.
Jednooký býti — budeš od jiných podveden.
Jedle — úspěšné, jisté podniky.
Jedlové šišky — neočekávané štěstí.
Jehla nalézti ji — upadneš do hádky.
darem obdržeti — odpoutání se od přítele.
Jehně pásti viděti — spokojenost, šťastná budoucnost.
zbloudilé — budeš dobře voliti svého životního druha.
poskakovati viděti — budeš míti radost z dětí.
zabíti — chraň se před dvorností.
Jelen v běhu — tvé záležitosti se rychle a příznivě vyvinou.
střeliti — dojdeš cti.
Jelen bojovati viděti — přijdeš k moci.
umírati jej viděti — blahobyt.
v zahradě jej míti — neštěstí
pečeni z něho jísti — budeš hostiti vysoké hosty.
v říji viděti — obdržíš mnoho přízně.
Jetel viděti kvésti — radostná budoucnost.     
list viděti (čtyřlistek) — štěstí ve všech směrech.
pole jetelové — dobrá shoda.
Jed vziti — sklidíš nevděk.
dáti jinému — upadneš do hladu,bídy.
Jeptišky viděti — nevěra milé osoby.
mluviti  s ní –  přijdeš do  jiného stavu.
zpívati  slyšeti  —  nemůžeš nalézti klid srdce.
Jeptiškou býti — zůstaneš svobodným.
Jedinou viděti — štěstí.
Jesle plné — zisk a výhra.
prázdné — zůstanou ti dlužni peníze.
Jeskyně v ni se nacházeti — obdržíš vysvětlení.
Jestřáb — nemáš štěstí v loterii.
Ještěrka — skrytí nepřátelé připravují ti nebezpečí.
Ješitný býti — sklidíš výsměch.
Jeviště — pomalu budeš získávati úspěchy.
sám na něm býti — není ti mluvena pravda.
Jezdec — budeš ctěn a vážen. 
zřítiti se viděti — škody. 
Jezdec pomáhati do sedla — štěstí.
naskakovati viděti — ztratíš přítele.
Jezditi na koni — dojdeš vážnosti.
spadnouti při tom — neštěstí.
Jezditi po trzích — učiníš důležitou zprávu.
Jezdec na kole — nebuď vysokomyslný.
Jezero loviti v něm — dostaneš zlou ženu.
s jasnou vodou, kde vidíme až na dno — máš čisté svědomí.
tiché a slunné — šťastné spojení.
bouřlivé — mnoho potíží v lásce.
Ježek — máš důvod k žárlivosti.
Ježíš — pomoc v nouzi.
Jídelna — budeš pozván k velké hostině.
Jilm — povedeš krásný život.
Jinovatka na střechách a polích — ztroskotané naděje.
Jiskry létati viděti — radost nad zdarem.
Jísti dobrá jídla — nebudeš míti nouzi.
špatná jídla — nespokojenost, nemoc.
viděti — pozvání.
v přírodě — nevolnost.
spálené — nepříjemná zpráva.
Jíti ostrým krokem — překážka.
po trávníku — tvůj přítel tě zradí.
v blátě — budeš míti mnoho nepříjemností.
s jednou dřevěnou nohou — změna stavu.
pozpátku — špatný průběh obchodů.
Jizva na jiných viděti — bolestné vzpomínky tě přepadnou.
Jizva míti ji — prožiješ čestné stáří.
Jízda na voze — nesouhlas, nedorozumění.
v poštovním voze — nedobrovolné zdržení na cestě.
ve voze taženém lidmi — moc a sláva.
převrácen za ní býti — nespokojenost.
při tom někoho přejeti — budeš déle žíti než jiní.
několika koňmi — bohatství.
Jméno své vlastní slyšeti — dobré poselství.
napsané viděti — budeš zapleten do procesu.
Jockey — rychle se dostaneš k cíli.
Jubileum slaviti — dojdeš velkého uznání.