Snář – Písmeno K

Kabát světlý — jsi zneuznáván.
černý — vynikneš v povolání.
velmi drahý — bohatství.
příliš těsný — upadneš do špatných řečí. 
roztrhaný — přijdeš do nuzných poměrů.
darem obdržeti — budeš obáťastněn cizím člověkem.
práti viděti — obdržíš pracovitou ženu.
plný skvrn — pomluvy.
obléknouti — radost, požitek.
koupiti — chudoba.
svlékati — bída a chudoba.
Kabriolet (vystupovati z něho) — radost, štěstí.
Kadidlo — tvé naděje budou znovu posíleny.
Kadeř darovati — učiníš vyznání lásky.
darem obdržeti — tvé návrhy najdou sluchu.
ustřihnouti — věrná láska.
ztratiti — přerušení milostného poměru.
Kadeře nositi — budeš věrně milován.
Kadidelnlce — budeš přítomen nějakým náboženským obřadům.
Kajuta (viděti se v ní) — svojí vratkostí to daleko nedopracuješ.
Kaktus — špatné ošetření přinese ti škodu.
Kalich — pro zdravé šťastná budoucnost, pro nemoc, brzké uzdravení.
Kalhoty černé nositi — hoře, zármutek.
bílé — nahlédneš svůj omyl.
roztrhané — budeš míti hanbu.
natáhnouti — získáš vedení v domácnosti.
svlékati — nemoc.
ztratiti — budeš pod pantoflem.
spravovati — nesnáze, rozpaky.
Kamaráda potkati — neočekávaný zážitek.
zemřelého viděti — veliká novinka.
s ním jísti neb píti — budeš mít  nesnáze.
Kamna žhavá — mnoho úspěchů.
hřáti se u nich — blahobyt.
bez ohně — budeš postrádati nejpotřebnějšího
padnouti viděti — utrpíš škody.
postaviti — nepříjemnosti ve stáří.
velmi pěkná viděti — pohodlný život.
Kamna spáliti se na nich — tvá sebedůvěra zakolísá.
schovati se za nimi — žal, lítost.
topiti v nich — spokojený domov. 
Kameny viděti — nemoc.
přes ně jíti — utrpení, soužení.
lámati neb tlouci — získáš statek, panství.
s nimi házeti — budeš původcem hádky.
býti kamenován — někdo tě nenávidí.
otesávati — mzda za tvoje zásluhy nebude ti odepřena.
viděti voziti na stavbu — neodkládej dále své podnikání.
Kameník — nalezneš dobrý výdělek.
Kamenná dlažba — jistá životní dráha
Kamzík — buď opatrný.
Kanovník — dožiješ se klidné životní jeseně.
Kanár létati viděti — milá zpráva.
zpívati slyšeti — nenech se omámiti.
Kanec divoký běžeti viděti — vyvázl jsi z nebezpečí.
složiti jej — projdeš nebezpečným dobrodružstvím.
chytati — radost a přízeň.
Kapitán — bude s tebou přísně nakládáno.
Kapesník — nevole, hádka.
hedvábný — jsi zamilován.
Kapesní nůž — strádání.
Kapesní hodinky — spořádané poměry.
nalézti — musíš býti přesný.
ztratiti — nebudeš moci volně disponovati svým časem.
jež zůstaly stát — promarníš čas.
Kapela — dobré zdraví.
Kapradí — nestoudnost, neřest.
Kapoun vykrmený — skromný život.
Kaplan — čest.
Kapucín — úskok tvých přátel.
Kapr — vzdor své lehkomyslnosti máš štěstí.
Kaviár jísti — nemoc.
Karty hráti viděti — nevole.
nechati si vyložiti — uslyšíš novinky.
hráti — nemáš šťastné ruky v obchodu.
prováděti s nimi různé kousky — uděláš jiným radost.
hráti viděti — podvodem utrpíš ztrátu na majetku.
Kartáč — očekávej nepříjemné. 
čistiti s ním oblek — hrubé zacházení.
čistiti s ním hlavu — budeš míti hosty.
Karavana — všechny překážky šťastně překonáš.
Kardinál — brzy uzavřeš sňatek, po druhé štěstí.
Kárati někoho — překonáš své nepřátele.
Karafiát trhati — radost, rozkoš.
viděti — získáš nového přítele.
Kasárny (v nich se nacházeti) — dobrý průběh v záležitosti sňatkové.
Kaštany plody viděti — ra­dost.
jísti — štěstí.
stromy   —   pospěš vyplniti své předsevzetí.
Kat — bída a trampoty.
Káva viděti  ji —  jsi  pomlouván.
píti ji — navštívíš společnost.
pražiti ji — obdržíš návštěvu.
vařiti   ji   —   spokojená domácnost.
mlíti ji — nevole.
Kávová společnost — obětuješ svůj čas neužitečným věcem.
Kavárna — máš sklony marnotratnickému životu a k zahálce.
Kávový podnos rozbíti — hádka v domácnosti.
Kavalír — tvá čest jest v nebezpečí.
Kavka krákati slyšeti — ztráta reputace.
létati viděti — tvůj osud změní se nepříznivě.
Kazatel — nemoc.
Kazatelna (viděti se na ni) — chceš jiné ovlivňovati.
Kázati — vedeš pořádný život.
Kázáni slyšeti — smutek.
Káznice viděti ji — přijdeš do nejasné životní situace.
býti v ní — záchrana v nebezpečí.
Kapky viděti — budeš prolévati slzy.
Kašlati — buď na pozoru před pochlebníky.
Kelímek — spojíš odporující si elementy.
Kilometrovník (kámen) viděti neb padnonti přes něho — udělej svůj testament.
Kladivo s nim pracovati — propracuješ se vpřed vlastní silou.
viděti — jsi ovládán násilím.
Klas viděti — tvá přání budou vyplněna.
sbírati jej — uděláš dobré obchody.
šlapati po nich — tvůj plán bude zničen.
drobiti jej — nerozhazuj cenný majetek.
Klavír hráti — uslyšíš nepříjemné.
hráti slyšeti — budeš rušen v důležité události.
Klarinet slyšeti neb sám pískati — přijdeš do nudné společnosti.
Klaněti se — ponížení, škoda.
Klapačka — rozbroje.
Klášter viděti — mír, pokoj.
vcházeti do něho — vnitřní radost ve stáří.
Klec prázdná — oproštění od starostí.
s ptáky — najdeš stejně smýšlející přátele.
ptáky v ní viděti poletovati — ztratíš zápůjčku.
Klec s dravými zvířaty — tvůj nepřítelti již brzy nebude škoditi.
viděti z ní vyrojiti zvířata — nebezpečí.
Klečeti — ponížení.
Klenot viděti — ješitnost přináší tobě utrpení.
Klenot nositi — štěstí, spokojenost.
koupiti — budeš míti neštěstí.
darem obdržeti — lichotníci tě opřádají.
Klenotník — budeš přiveden v pokušení.
Klenba viděti se pod ní — chytrostí rozmnožíš svůj majetek.
Klep — změníš místo pobytu.
Klepati sám — uklidňující zpráva.
slyšeti — znepokojující zpráva.
Klepadlo u dveří — pílí budeš postupovati.
Kleště viděti — podryješ své štěstí.
s nimi pracovati — obdržíš pomoc v nouzi.
uchopiti — budeš vydrážděn k zlosti.
býti jimi skřípnut — člověk, od kterého bys to nejméně očekával bude s tebou nepřátelsky jednati.
Klika točiti jí — obdržíš špatnou zprávu.
Klín dřevěný — různice, rozbroje.
Klín seděti na něm — jsi velmi oblíben.
někoho nebo něco míti v něm — provedeš plán, který jsi si předsevzal.
Klih (přijíti s nim do nepříjemného styku) — strasti v lásce.
Klisna — bohatý zisk.
Klíč nalézti — ujdeš nepříjemnostem.
ztratiti — mnoho nešvarů v rodině.
kovati — šťastný poměr bude rozrušen.
dveře jím otvírati — upadneš v podezření.
hledati — nemáš žádný pořádek ve svých věcech.
zvedati ze země — zisk.
Klížiti něco — oživíš staré přátelství.
Klobouk pěkný nový — čest a uznání.
starý nevzhledný — strádání.
větrem unesený — ujde ti zisk.
vyčistiti — vinou jiných utrpíš škodu.
nasaditi si — máš před sebou cestu.
ztratiti — nevole mimo rodinu.
sebrati ze země — radost, slast.
svůj na cizí hlavě viděti — jsi ovládán.
Kloboučník — zbytečně se namáháš.
Kloset (viděti se na něm) — klepařství tě obklopuje.
Klopýtati — jsi schopen propadnouti omylu.
Kluziště — tvé poměry jsou nejisté. 
Klubko — mnoho námahy, málo zisku.
Klub (sdruženi) — proces.
Klystýr (průplach střev) obdržeti — tvé starosti brzy zmizí.
Kmotr býti jím — nové povinnosti.
viděti — dar.
Kmotrovský dopis obdržeti — budeš doprošován.
dar obdržeti — budeš bohatě požehnán dětmi.
Kněz — obdržíš čestné postavení.
Kniha čísti v ní — čest a moudrost.
z ni se učiti — získáš uznání.
koupiti — dozvíš se novinky.
darem obdržeti — příjemná zpráva.
vázati viděti — tvůj blahobyt se zvyšuje.
páliti viděti — ztratíš přátele.
Knihovna viděti ji — potřebuješ dobré rady.
býti  jejím  majetnikem — pílí  dosáhneš cíle.
Kopcovitá krajina — bez velkých potíží získáš úspěch.
Kocour bilý, strakatý — žhavá láska.
černý — žárlivost.
Kočár v něm jeti — dosáhneš cíle svých přání.
vystupovati z něho — ztráta majetku nebo cti.
Kočka — budeš obelstěn.
býti od ni kousnut, poškrábán — nesnáze, obtíže.
černá — neštěstí.
krmiti ji — budeš nevděkem odměněn.
hráti si s ní — důvěřuješ příliš záludným lidem.
jísti ji — rozvrat manželství.
uhoditi neb zabíti ji — zločinec bude učiněn neškodným.
mnoho kolem sebe jich míti — jsi obklopen nevěrnými přáteli neb sluhy.
vřískati je slyšeti — nepříjemné příhody.
Kočičí kožešina — dostaneš zpět ztracený majetek.
Koberec — musíš něco ukrýti.
rozvinouti — rozkoš, radost.
Kobylka zelená viděti ji skákati — bezstarostné časy nastanou.
Kohouta kokrhati slyšeti — budeš oblíben u druhého pohlaví.
nésti vejce viděti — neočekávané dědictví.
chytati — upadneš do hádky.
bojovati viděti — válka, těžké doby.
Kojná viděti Ji — mladé ženě těhotenství, jiným pozvání ke křtu.
býti ji — za svoji námahu skliďíš nevděk.
Kokarda nositi neb ji viděti — válka.
cizí — zrada.
Koktati — musíš býti rozhodnějším.
Kolo jízdní — brzká svatba.
Kolo viděti — blahobyt.
otáčeti se viděti — rychle dojdeš k cíli.
zlomiti se viděti — poruchy v obchodě.
dělati viděti — budeš jiným nápomocen.
Kolos — hrozící zkáza.
Kolovrat — štěstí dosažené pílí.
Kolečkové brusle jeti na nich — příliš lpíš na starých předsudcích.
Kolébka viděti — svob. brzká svatba, ostat, brzký křest.
houpati s ni — probdělé noci.
Komáry viděti — nepřátelé tě přepadnou.
Komedie — dobrý chod tvých obchodů.
Kometa — těžký rok s následujícími útrapami.
Komín tovární — nalezneš dobrý výdělek.
kouřiti viděti — blahobyt.
Komín u domu a oheň z něho — získáš dobré místo.
bez ohně — ztratíš své místo.
Koleno poškozené — zhoršení poměrů.
na něm klečeti — budeš musiti býti pokorný.
pěkné a zdravé — šťastné obchody.
Kominík — budeš zproštěn podezření.
Komisárek (vojenský chléb) — nepřátelé chtějí tě zničiti.
Komorník — dobré zaopatření, mnoho práce.
Kompas — půjdeš do světa.
Koncert — zažiješ mnoho radosti.
Koně (prchající) — neštěstí.
jezditi na nich — získáš vážnosti.
vzpínati se viděti — velká rest.
padnouti  viděti  —  tvoji   nepřátelé budou triumfovati.
míti blahobyt.
Koně kovati — obdržíš vysoké postaveni.
černé — smutek.
bílé — radost a štěstí.
pásti se viděti — bezstarostný život.
mrtvé — musíš těžce bojovati o svůj cbléb.
hubené — tvému postupu staví se v cestu překážky.
krotiti — rychle uděláš štěstí.
vyskakovati na něj — získáš úřad a čest.
pěkně sedlané — seznámíš se s vysokou osobou.
Kongres (účastniti se jej) — vyznamenání tě očekávají.
Konkurs — bohatství neb pýcha.
Konservy jísti, otvírati — hlad, bída.
Konsole — jsi marnivý.
Kontrakt uzavříti — nepouštěj se do nejistých podniků.
Kontrolní hodiny — jsi obklopen vyzvědači.
Konvalinky — dárek od milé osoby.
Konvice píti z ní — dobré poselství.
Koňak píti — nebuď nestřídmý.
Koňský ocas — vyznamenání.
Kopřivy viděti — učiníš neprozřetelný výrok.
trhati — budeš jednati ukvapeně.
sednouti si do nich — budeš pomlouván.
Kopírovati — zažiješ velkou změnu.
Kopírovací lis — bída a nouze.
Kopí — nenávist a nepřátelství.
Kopyta do střevíců — budeš vážen.
Kopyto zvířecí — dozvíš se příjemné.
Korunován se viděti — pýcha předchází pád.
Koroptve viděti — stavíš vzdušné zámky.
stříleti — budeš zaskočen.
jísti — zchudnouti.
mnoho jich viděti — zdánlivé štěstí.
Korunovace — okamžité štěstí.
Koruna na hlavě viděti — budou na tebe činěny nájezdy.
nositi — bohatství.
z květin — nezkažená radost.
zlatá neb stříbrná — dar.
Korále — budeš míti utrpení.
Koření — nepříjemnost.
jísti je — je ti záviděno.
Kořeny stromů — zlá žena, špatný vliv.
přes ně klopýtati — při svých činech nedbáš potřebné opa trnosti
Kořínky jísti — kvetoucí zdraví.
hrabati — sporý zisk.
Kosa — nebudeš míti žádné těžkosti.
Kositi — nebudeš míti bídu.
Kostel viděti — žiješ ve spořádaných poměrech.
v něm se viděti — najdeš utrpení, ale také útěchu.
v něm zpívati slyšeti — tvé přání se vyplní. 
hořeti viděti — upadneš do bídy.
zničený viděti — těžké neštěstí, nebezpečí války.
jíti kolem — zavdáš podnět ošklivým pomluvám.
Kostelní zpěv slyšeti — svobodní brzký sňatek, ženatí vdaní křest děcka.
zvony — radostnou událost očekávej.
věž viděti neb na ni lézti — dobré vyhlídky do budoucnosti.
Kostelník — křest.
Kosti viděti — mnoho práce máš před sebou.
hlodati je — starosti o výživu.
sbírati — šetrností se dopracuješ blahobytu.
lámati — ztráta přátel, milých.
páliti — smutek tě očekává.
Kostka s ní hráti — špatné časy, drahota.
vyhráti s ní — nepřátelství, hádka.
Kostra viděti ji — námaha a nepříjemnost.
Košík s květinami — štěstí v lásce.
prázdný — tvá láska nebude opětována.
uzavřený — dozvíš se nějaké tajemství.
plésti — musíš vytrpěti utrpení.
Košile navlékati — zůstaneš uchráněn nepříjemného.
svlékati — oceníš přednosti blízké osoby
roztrhaná — ztroskotané naděje.
šiti — štěstí v lásce.
práti — domácí štěstí.
ušpiněná — chraň svoji čest.
Koště — hádky v domě.
nové míti — špatní přátelé.
staré míti — setkání se starým známým.
koupiti — špatné svědomí.
do kouta postaviti — ztratíš své postavení.
mésti s ním — chudoba.
na něm létati — nezabývej se pověrčivými myšlenkami.
Kotel — nalezneš dobré přijetí.
Kotva viděti ji — budeš konati nemilou cestu.
vrhati ji — po velkých těžkostech budou tvé naděje splněny.
Koudel — budeš míti co činiti s hrubým hlupcem.
Koule sněhové dělati — škoda.
házeti — činíš bezpráví svému příteli.
Koupati se ve vaně — budeš oproštěn od nemoci, překonáš starosti.
v pokoji — nevěra.
ve volné přírodě — přivedeš si bohatou a hezkou paní (neb ženicha).
v řece — síla a vytrvalost. 
v kalné vodě — starosti, nebezpečí ohně.
ve vodě velmi studené — lehké potíže tělesné.
ve vodě teplé — blahý život a požitek.
oblečen — budeš děditi.
Koupající se děti — ženy těhotenství, pro jiné šťastné doby.
Kouř — zdánlivé štěstí.
přímo z komína stoupati viděti — domácí mír a štěstí.
v domě míti — útlak od špatných lidí.
se roztahovati viděti — nějaká zdánlivě těžká věc dá se lehce provésti.
Kouř černý — hádky a překážky.
Kouřiti — zdraví (zajímavý protiklad!).
viděti — přijdeš do společnosti. 
Kousati — musíš bojovati s protivenstvím.
Kousnutí psa — bude ti ukřivděno.
od hada — máš nepřátele a závistníky.
do ruky neb nohy — nemoc člena rodiny.
od člověka — kdo tě ve snu kousl, učiní ti bolest aniž by chtěl.
Kousnut býti — starosti a trampoty.
Kouzelník — podvod.
Kouzelný proutek — jsou v tobě skryty velké síly.
Kovadlina viděti ji — ztráta, ve hře.
na ni býti — budeš míti mnoho práce a starostí.
Kovárna — domácí štěstí.
Kovář — jsi tvrdý, ale spravedlivý.
Kovati viděti neb sám kovati — mnoho práce.
Kozel býti jím potrkán — hádka.
Kozí sýr — máš důvod k šetrnosti.
Kozla viděti pásti — nalezneš nepřítele.
s rohy viděti — chtějí se s tebou vypořádati.
viděti — jsi tvrdošíjný člověk.
Kozlík na řezáni dříví — budeš prováděti nepříznivé obchody.
Kozy dojiti — nemoc v rodině.
míti černé — nesnáze, obtíže.
bílé — štěstí, dobré obchody.
zabíjeti — lajdáckým hospodařením upadneš do bídy.
mnoho jich míti — bohatství.
Kožešina — budeš míti velký majetek.
koupiti — nemoc.
Koželuh — zdraví a blahobyt.
Kožišnik — příjemnost.
Krabici nésti — zahrabeš své štěstí.
Krahujec — máš býti okraden.
Kramář — vynikneš vlastní pílí.
Krajinu viděti pěknou — máš naději na příjemné, pěkné hodiny.
nudnou — neštěstí, nevole.
Kravata — budeš dělati dluhy.
Krajky viděti — nalezneš překážky.
nositi — překonáš jiné.
Kravské mléko — tvoje zdraví podléhá změnám.
Kravín viděti neb se v něm zdržovati — budeš zbaven nemoci.
Král — velké pocty očekávej.
Královna — tvé přání se splní. 
Králík — špatní přátelé chtějí ti spáchati škodu. 
jísti jej — zdar. 
zabiti — ztráta podvodem. 
bílý — radost.
černý — smutek.
Krásti — budeš míti neúspěchy.
Krádež   odhaliti   —   ztracený   majetek znovu nabudeš. 
učiniti   —   budeš   míti   mnoho   neúspěchů.
Krájeti něco — obdržíš pozvání.
Krávy viděti — budeš míti mnoho štěstí.
tučné — bohatá žeň.
dojiti viděti — blahobyt.
pásti viděti — příjemný život.
hubené — bída.
dojiti — dědictví.
Krčma (viděti se v ní) — chraň se před vášněmi
Krejčího pracovati viděti — získáš majetek.
Krejčího viděti do domu přicházeti — budeš míti velké vydání.
nechati si bráti míru na šaty — snažíš se někomu zalíbiti.
Krejčovská dílna — dobré obchody.
Kresliti sebe — jsi oblíben.
krajinku — tvůj majetek se bude menšiti.
jiného — nová známost.
nechati se kresliti — přírůstek v v rodině.
něco sám — požíváš velké úcty.
viděti — děláš plány do budoucna.
Krev viděti červenou — spokojenost.
ssedlou — nemoc.
prolévati — nepříjemnost z přílišného spěchu.
píti — pěkné naděje.
viděti ze sebe kapati — štěstí.
plivati — velký hněv, nevole.
v ni se koupati — tvůj majetek bude utracen.
zvířat viděti — tvůj obchod půjde dobře.
na jiných viděti — nemoc v rodině.
mnoho ji viděti — válka.
Krmiti volná zvířata — budeš vysokomyslný.
Křeč — nevolnost.
Křeček — dosáhneš blahobyt.
Křečové žíly — neštěstí.
Křemen — máš co činiti s umíněnými lidmi.
Křest — přijdeš do dobrých poměrů.
Křtitelnice — manželské požehnání, štěstí.
Křepelka viděti ji — zpráva z dálky. 
slyšeti ji — nějaké přání se ti splní.
jísti — máš rád skromné hosty u tabule.
Křída — upadneš do dluhů.
Křižovatka (viděti se na ni) — nemáš pevného rozhodování.
Kříž u cesty — radostné poselství.
květinami opletený — domácí štěstí
převrácený — najdeš východisko z těžké situace.
zahalený — úmrtí v rodině.
nésti — špatné pomluvy.
nésti viděti — smutek.
před nim klečeti — křest.
Křivou přísahu složiti — upadneš do velkého nebezpečí.
Křik slyšeti — budeš vystaven pomluvám.
Krb na něm vařiti — zbuduješ si vlastní domácnost.
oheň v něm uhasiti — dovedeš se tajně zamilovati.
hořeti viděti — očekávej umístění.
Krista viděti — radost.
slyšeti jej mluviti — veselost.        
viděti jej na kříži — zkáza, zlá nemoc. 
Krk dlouhý hubený viděti — nevolnost.
pěkný — brzké zasnoubení.
mýti si — zdraví.
odseknouti neb zadrhnouti — úklady o tvoji existenci.
opuchlý — štěstí.
Krmiti domácí zvířata — blahobyt v domě.
Krokodýl — jsi obklopen zlými lidmi.
Kropenka — stýkáš se s příjemnými lidmi.
Kroupy padati viděti — pomíjející nebezpečí.
do oken bíti slyšeti — domácí nešváry.
Krtek — bude s tebou špatně nakládáno.
Kružítko   —   nevyjdeš   po   celý   život
z okolí, z něhož si vyrostl. 
Kruh kolem měsíce — hanba a potupa.
Krůty — upadneš do bídných poměrů.
Krysy viděti — budeš zaskočen přáteli.
Krysy chytati — staneš se obětí krádeže.
v hejnech viděti — bída, drahota.
v domě — odhalení tajemství.
usmrtiti — přemožení nepřátel.
Křoví — musíš překonati překážky.
zelené a kvetoucí — tvá náklonnost bude opětována.
vysekávati, odklízeti — z lásky  se probojuješ k vítězství.
Krucifix — ztroskotané naděje, špatná žeň.
Kufr viděti — špatná zpráva.
Kufr baliti — budeš konati nějakou cestu.
Kulhati sám — připravíš si dobrou pověst.
jiné viděti — přijdeš do nesnází, rozpaků.
Kulečnik hráti — nebuď lehkověrný.
Kurník — dobré vyhlídky.
žebřík na něm viděti — blahobyt.
Kuře — bude ti učiněno příkoří.
Kuří oka — úmrtí.
Kůra ze stromů — přírůstek majetku.
Kuna viděti ji — chraň se před zloději.
zabiti — nevole k vůli zlým ženám.
střeliti ji — pomocí cizích osob dosáhneš peněz.
Kuplíř, kuplířka — není s tebou čestně smýšleno.
Kurýr — rychlé zbohatnutí.
Kúra léčebná studenou vodou — klameš sám sebe.
Kuchař — tichá nevole.
Kuchařka — zloba.
viděti  ji  vařiti  —   uspořádané  poměry.
Kuchyně — klepaření otráví ti život.
v ní vařiti — dobrá domácnost.
Kukačka — zdraví a štěstí.
Kupovati něco — máš marnotratnické sklony.
metrové zboží — budeš se hádati.
potraviny — obdržíš list.
Kupa sena — příznivé majetkové poměry.
Kůži vydělávati viděti — ztráta.
viděti — nepříjemnosti, odpor.
Kůže   kupovati   —   zkáza zdraví.
krájeti — zlé hádky.
Kuželky hráti — riskuješ příliš mnoho.
padati viděti — odháníš od sebe své štěstí.
stavěti  —  pokoušej   se znovu o štěstí.
Kvartet (zpěv, hudba) — nalezneš dobrou společnost.
v něm   účinkovati   — dobře vycházíá  se svými přáteli.
Kvasnice — tvá práce bude míti zdařilý výsledek.
Květiny viděti — staneš se brzy ženichem neb nevěstou.
trhati — zkazíš si štěstí.
darem obdržeti — věrné přátelství.
pěstovati — peníze a čest. 
vázati — budeš míti velkou radost.
nvadati viděti — nemoc.
Květinářstvi viděti — ukazuje na tíseň, která brzy přejde.
Květinový stůl — miluješ domácký způsob života.
Květinový věnec — značí velmi příjemnou zprávu.
Květák — velké známosti, které ti přinesou zisk.
Kvičeti slyšeti — obdržíš špatnou zprávu.
Kvitance obdržeti — příznivé poměry majetkové.
dáti — tvé bohatství.
Kvočna viděti ji — dosáhneš velkého štěstí.
na vejcích — děláš si neplodné starosti.
Kýchati — stálé zdraví.
Kyrys (brněni) — obdržíš čestné místo.
Kyrysník — vzbudíš závist, nepřízeň.
Kytara — obdržíš dar.
Kytice — štěstí a láska.
Kytice květin — štěstí v lásce.