Snář – Písmeno H

Had veliký — budeš podveden.
malý — rozmíšky.
šlápnouti  naň —  máš  falešné přátele.
kousnut jím býti — pomluva.
s několika hlavami — budeš vystaven zlým pokusům.
Had zabíti jej — učiníš neškodným nějakého nepřítele.
polapiti viděti — ztráta peněz.
mnoho Jich viděti — krátká nevolnost.
Hadice viděti — máš sklony k lehkomyslnosti.
Hadry sbírati — namáhavou prací dosáhneš blahobytu.
nositi — upadneš do bídy.
podávati — uděláš pořádek v domě.
kupovati — spekuluješ špatně.
práti — shromažďuješ vše potřebné.
odhazovati — jsi nerozvážný.
Hadrář — máš co činiti se všetečnými lidmi.
Hádka — proměnlivé poměry. 
Hádanka luštiti Ji — obdržíš důležité vysvětlení.
marně se snažiti Ji rozluštiti — máš před sebou důležité rozhodnutí.
Halapartna — chraň úporně své zájmy.
Haléře počítati — lakomost.
viděti a bráti — radost, rozkoš, zábava.
obdržeti — jsi málo oceňován.
chudým dávati — získáš si vděčné přátele.
Hanba utrpěti ji — nemáš dobré svědomí.
Harfa — najdeš záštity v neštěstí.
Hasič — nestálé štěstí.
Havran viděti jej — ztráta.
křičeti slyšeti — neštěstí.
kolem domu létati — úmrtí.
krásti něco viděti — zachvátí tě strach ze smrti.
zaplašit jej — přijdeš na stopu podvodu neb krádeže.
Havelok nositi — nemoc.
Házeti něco — dosáhneš svých úmyslů.
ve zlosti — budeš míti škodu.
Hazardní hry získati v nich — ztráta přítele.
ztratiti v nich — budeš zbaven něčeho nepříjemného.
Hedvábí viděti — máš velká přání.
kupovati — přijdeš do dobré majetkové posice.
nositi — tvá ješitnost ti škodí.
Hektograf — budeš pomlouván.
Helma — nalezneš mocného dobrodince.
Herce neb herečka viděti — budeš míti velká vydání.
Herkules (viděti jej ve snu neb zdáti se jím) — vítězství nad špatnými vášněmi.
Hermelín nositi — pýcha a bohatství.
Heřmánek — budeš nemocen (varovný sen!).
Hlava holá nepokrytá — chraň se před hloupými triky.
useknouti viděti — spokojený život (kontrast, sen).
veliká –   budeš zachvácen strachem.
s pěkným vlasem — budeš milován.
shromáždění hlav — neštěstí a podvod.
býti na ní zraněn — trudná práce tě čeká.
useknutou viděti — zažiješ zklamání.
mýti si ji — ujdeš neštěstí.
zvířete mít na sobě — chraň se před nerozumnými kousky.
jinému utnouti — získáš prospěch.
obráceně nasazenou míti — nerozvážlivost.
pěkně učesanou míti — namáháš se zbytečně roztomilostí získati přátele.
velkou a silnou — štěstí.
Hlavy bolení míti — budeš zapleten do procesu.
Hlavní stráž — přijdeš k vojsku.
Hlad míti — činíš si zbytečné starosti.
Hlas slyšeti — smíš doufati.
Hledati něco — máš nesplnitelné přání.
Hlemýžď — špatná společnost.
hledati a jísti — zanedbáváš svůj obchod.
Hlína — pracný životní postup.
na nohách ji míti — nemůžeš provésti svůj plán.
něco z ní formovati — zisk.
hnísti ji — jsi umělecky založen.
Hloupý člověk — budeš míti malou škodu.
Hloupost provésti — přijdeš k určitému náhledu.
Hluchý býti — uslyšíš něco nepříjemného.
Hluchý viděti jej — roztěkaností propaseš důležité.
Hmoždíř — po dlouhém úsilí dojdeš cíle.
v něm něco tlouci — návštěva.
Hmyz létati viděti — potkají tě menší ztráty.
býti od něho bodán — budeš podveden.
míti sám — získáš dobrý výdělek.
blechy, švábi viděti — špatní lidé spekulují na tvé zkáze.
Hnáty (kostry) viděti — hádka, rozmíšky.
Hnis viděti — nemoc, trampoty.
Hnízdo prázdné — dlouhá nepřítomnost ve vlasti.
s ptáčaty — velký zisk, výhra (zvláště s vlašťovkami).
sejmouti se stromu — brzká svatba
s vejci — pěkný rodinný život s mnoha dětmi.
vybrati — jsi odhodlán učiniti velké bezpráví.
hada — zažiješ zlé.
vší viděti — mnoho drobných mrzutostí.
Hnůj viděti — nemoc.
nakládati — budeš zneuctěn falešnými přáteli
býti jím poházen — neštěstí.
od krav — zdraví.
na velké hromadě — bohatství.
Hnus pojímati — nevole, nešvár.
Hodiny bíti slyšeti — čas jsou peníze pro tebe.
zlaté — budeš okraden.
natahovati — dostaveníčko.
rozbíti — pohrdání.
zastavené — úmrtí.
Hodinář — obdržíš pochybnou zakázku, návrh.
Holohlavý býti — ztratíš přátele či příbuzné.
Holič — ztráta.
býti od něho holen — chraň se před podvodem
Holen býti — velmi nepříjemné ztráty.
Holiti se sám — ztráta majetku.
jiné — poškodíš jiné.
Holub na střeše — příjemné poselství.
létati viděti — zažiješ radost.
chytati — ztráta.
zabíjeti — ztratíš věrného přítele.
jísti — nevole v rodině.
krmiti — budeš míti příležitost k dobročinnosti.
Holub cukrující se — láska.
Holubník — mír a věrnost.
Hon účastniti se jej — vytrvalostí zajistíš si dobrou budoucnost.
Honiti něco — budeš míti nevoli.
Hospodář viděti jej — ztratíš prospěch, výhodu.
Horský průvodce s nim jíti – přítel chce tě zaskočiti.
Horníky pracovati viděti — nepříjemná návštěva před tebou.
Horník — propaseš dobrou příležitost.        
Horko — nevole. 
Horečku míti — spokojenost bez bohatství.
Hořčici jísti — nebezpečí před tebou.
Hořčičné zrno — s radostí konáš evoji povinnost.
obklady — malé bolesti.
Hostinec — marníš svůj čas.
Hostina (kvas) účastniti se ji — starosti.
Hostinská s ni mluviti — vzbudíš žárlivost.
Hostinský viděti jej — dozvíš se noviny.
býti  jím   —   vinou   pochlebovačů upadneš do dluhů.
Hospodářství vésti — dobře se budeš probíjeti životem.
Hosta míti v domě — hrozí ti nepřátelství.
sám Jim býti — velká peněžní vydání.
rozloučiti se s ním — odpoutání od milého předmětu.
Hospoda jíti do ní — budeš dělati dobrodružnou cestu.
Hospitál — smutné poselství.
Hostie — nalezneš pokoj a mír.
Houby Jísti — vysoké stáří.
sbírati — mnoho námahy a malý výsledek.
Houpati se — jsi vrtkavý.
Houpací kůň — budeš míti radost ze svých dětí.
Housle jiné hráti viděti — závist, nepřízeň.
sám hráti — rodinné štěstí.
Housenky viděti — odhalíš falešné přátele.
na sobě míti — budeš míti mnoho nepříjemností.
usmrtiti — někdo chce ti škoditi.
hnízdo jejich nalézti — čest.
Housenky zničiti je — učiníš své nepřátele neškodnými.
Hotel (v něm se nacházeti) — budeš konati cestu.
Hrad viděti — najdeš ochranu v nebezpečí.
vejiti do něho — neočekávané dobrodružství.
uzavříti — narážíš na odpor.
loupežníků viděti — velmi těžko dostaneš zpět svůj majetek.
Hradby stavěti — nejistota ve všech směrech. 
býti v nich — věrní přátelé, věrná láska.
Hrábě — uvedeš své záležitosti do pořádku.
býti jimi ohrožen — bude ti udělena ostrá důtka.
Hrách viděti sbírati — rozmnožení tvého majetku.
jísti — neprávem jsi obviňován z nepěkných činů.
kvésti viděti — štěstí v podnikání.
síti — dobrá domácnost.
Hráti v loterii — ztráta.
získati při tom — budeš míti nepřátele.
ztratiti při tom — jsi nenáviděn a posmíván.
Hranice vyměřovati — uvedeš své poměry do pořádku.
viděti — nešťastný obrat osudu.
Hranici hořeti viděti — jsi pronásledován pro svoji upřímnost.
sám se na ni nacházeti — činíš si neodčinitelnou škodu.
Hrb viděti se s ním — získáš výhody.
jiného s ním viděti — získáš výhody.
Hrdlička — udržuješ rodinné vztahy.
Hrnek viděti — přírůstek majetku.
rozbíti — ápatné časy.
Hrnčíř — přechodné nebezpečí.
Hrobař — čekají na tvoji smrt.
Hrobka      –    smutný případ, špatná zpráva.
Hrom buráceti slyšeti — obdržíš zprávy, které tě vyděsí.
a blesk, který zapálí — tvé naděje budou zmařeny.
Hrom s bleskem neškodným — neočekávané neštěstí.
Hromada hnoje menší — musíš býti šetrný.
velká — bohatství.
Hromadný útulek lidi — tvá bída bude míti svůj konec.
Hrob kopati — dobrý sňatek.
otevřený viděti — příjemná zábava tě čeká.
zahazovati viděti – nemoc.
býti do něho položen — brzká a vítaná svatba.
Hrozba slyšeti ji — nepříjemnosti.
vysloviti sám — činíš bezpráví.
Hrozny bílé jísti — zisk.
modré jísti — ztráta.
zralé jísti — máš stálé trvalé zdraví.
nezralé — nejednotnost.
řezati — rozchod.
darem obdržeti — učiníš si novou známost.
Hrozny lisovati viděti — píle a vytrvalost ti přinese prospěch.
jísti — máš více ctitelů neb ctitelek.
Hrozinky jísti — budeš míti hádku se sousedy.
Hrušky jísti — obtíž, nesnáze.
na stromě viděti — šťastný sňatek.
se stromu třásti — budeš míti úspěch.
od vos žráti viděti — podvod, uskok. 
Hrušky trhati — máš dobré vyhlídky.
Hrubost slyšeti — buď vždy přímý.
Hřbet si přeraziti — citelná ztráta.
Hřbitov viděti — tiché stáří.
Hřebík nalézti — tvé naděje se splní.
zaraziti — správně se rozhodneš.
narovnávati — spořivost.
kovati — konáš užitečnou práci pro sebe i jiné.
Hřebec — získáš odvahu a sílu.
Hřeben — mnoho vády, sváru.
Hříbě skákati viděti — veselé hodiny tě očekávají.
Hřích páchati — dbej na hlas svého svědomí.
Hřmot slyšeti — nepokoj v domácnosti.
Hubený býti — starosti a trampoty na tebe dotírají
Hudbu pěknou slyšeti — srdečná radost.
provozovati sám — zamiluješ se při tanci.
Hudebník — budeá míti útraty.
Hukot vody — nepříjemnosti na cestách.
větru — počínáš hloupý kousek.
Hůl — spokojenost.
nalézti — nepřítel tě překoná.
o ni se opírati — nemoc.
Husy viděti — smíříš se s nepřáteli.
Husy plavati viděti — budeš pozván k důležité rozmluvě.
chytati — něco významného se ti zdaří.
škubati — nepokoj, nešváry.
jísti — potěšení, rozkoš.
létati viděti — zisk. 
zabíjeti — velké dědictví. 
péci — obdržíš návštěvu. 
koupiti — považují tě za blázna.       
pásti — obdržíš nepříjemnou práci.
vykrmovati — neposiluj jiné v jejich pošetilostech.
Husí peří — obdržíš dopis.
Hvězda třpytiti viděti — štěstí v lásce.
mnoho jich viděti — mnoho štěstí.
Hymna zpívati ji slyšeti — těžkosti ve všech směrech.
Hypnotisovati viděti — staneš se člověkem se světovým rozhledem.
býti sám — cizím příkladem získáš životní moudrost.