Snář – Písmeno M

Madonna (ve smyslu Panna Marie ne zpěvačka) — nalezneš záštity v neštěstí.
Magnet — poutáš všechny lidi svým příjemným chováním.
Maják — dobré vyhlídky do budoucna.
Majetek míti — očekávej ztrátu.
Makaróny jísti — budeš míti vždy hojnost dobré stravy.
Mák  jísti  —  nech  padnouti své ješitné naděje.
kvésti viděti — klepy
trhati — smyslná láska
Malovati se nechati — štěstí v lásce.
Malířem býti — miluješ krásné.
viděti  jej   —   budeš   míti mnoho štěstí.
Malý býti — máš vysoké ambice.
Mandl na prádlo (točiti jim) —   spořádaná   domácnost.
Manévry — příjemná změna.
Márnice viděti ji — pro milující brzký rozchod.
Máry viděti — dědictví.
na nich ležeti — příjemná změna (symbol, protiklad).
zakryté viděti — úmrtí.
Maska nositi ji — klameš svého přítele.
viděti ji — budeš podváděn a klamán.
Masírován býti — máš malicherné zájmy.
Mastičkář viděti jej — ujdeš nebezpečí.
býti jim ošetřován — hloupost přinese ti škodu.
Maso jísti — nemoc.
vařiti — velké peněžní vydání. 
syrové jísti — najdeš příznivce.
zapáchající — dostaneš košík.
připravovati viděti — dědictví. 
Maso psům házeti viděti — jedná s tebou přezíravě.
koupiti — nalezneš podporu u přátel.
Maso uzené — škody na dobytku.
Maškarní ples — nejsi čestným vůči svým přátelům
průvod — pokušení.
Matka viděti ji — plán se ti zdaří.
mluviti s ní — přemýšlej o svých činech
zemřelou viděti — dlouhý život.
umírati viděti — smutek a starosti.
Meč míti — čest a sláva.
obdržeti — staneš se pánem.
rozlomiti — hanba.
ztratiti — ztratíš úctu svých bližních.
Medvěda viděti — výhra, zisk.
býti jím zastaven — utrpíš velkou škodu.
tančiti viděti — uspokojíš své věřitele.
jísti jeho maso — svatba v rodině.
hon na něj — nevydávej se v nebezpečí.
Medovina píti ji — uzavřeš přátelství.
Mésti — nepříjemní přátelé.
Metla býti jí uhozen — budeš se dobře brániti v těžké věci.
viděti — musíš se obávati trestu.
vázati ji — máš špatné úmysly.
Měniti peníze — jsi marnotratný.
Město velké — získáš světový rozhled.
malé — vyjadřuješ šosácké náhledy.
stavěti — budeš spokojen a šťasten.
s mnoha věžemi — počneš velkolepý podnik.
Městský radní býti — čest a uznání.
Měsíc v úplňku — milostné štěstí.
červený — válka.
jasný — štěstí. 
za mraky — milostná hádka.
z nebe padající — šťastné události.
Měsic s kruhem — jsi obklopen neupřímností.
v poslední čtvrti — nevěra.
přibývající —  smrt  vysokého hodnostáře.
ve dne při slunci — poznáš hezké děvče.
Meteor — soudní vyšetřování.
Měřiti  něco  —  jsi obklopen špiony
Mezník   —   utrpíš   škodu svém zdraví.
Míč hráti si s ním — jednáš nepředložené.
Miláčka svého viděti — štěstí v manželství.
mluviti s ním — buď upřímnější k svým bližním.
Milost nalézti (u lidí neb Boha) — dobré přátelství.
Mikuláš — mnohými jest ti záviděno.
Mince viděti — protivenství.
raziti — namáháš se bezvýsledně státi se bohatým.
zlaté neb stříbrné — neštěstí.
měděné — velké štěstí.
Mířiti na něco — nenecháš se rušiti ve svých záměrech.
Misionář (jednati s nim) — obdržíš dar.
Mísa rozbíti ji — hádky, rozmíšky.
viděti ji — pozvání.
hliněná – dobré styky s okolím.
koupiti — nevole v rodině.
Mistrem býti — milujícím spojení, jiným nevůle.
Místní déšť — velké nepříjemnosti.
Mlat — bohatá žeň.
Mladý býti — smějí se tvé ješitnosti.
jiné viděti mladé — dožiješ se radosti na vlastních dětech.
Mladíka viděti — spoléhej se na svoji vlastní sílu, dopracuješ se blahobytu.
líbati  —  velmi   dlouho   si   uchováš mládí.
Mlátiti obili — velké obchodní úspěchy.
prázdnou slámu — mnoho námahy, málo úspěchů.
Mléko koupiti — radost.
nésti — obdržíš mnoho peněz.
píti — jsi šetrný.
rozlíti —  škoda z přenáhlení.
přetéci viděti    – máš nepřátele.
nalévati — požehnaná domácnost.
sám míti v prsou — bohatství.
Mlíti obilí — rozmnožení majetku.
kávu — obdržíš návštěvu.
pepř — smutné zprávy.
Mlha stoupati ji viděti — strasti, trampoty.
Mlsati — neodoláš pokušení.
Mlýnské kolo slyšeti klapati — brzký zisk máš před sebou.
pod něj se dostati — jsi podváděn.
otáčeti se viděti — stálost v lásce.
Mlynáře viděti — přírůstek v rodině.
mluviti s nim — tvá veliká přímost přinese ti škody.
býti jím sám — spokojený život.
Moc míti — ješitnost, přílišné sebevědomí.
Močál viděti — mnoho práce a málo  výsledku.
trčeti   v něm   —   jdeš špatnými cestami.
Modrá barva — mnoho nepříjemnosti.
Modliti se — obdržíš potěšitelnou zprávu.
Modlitební kniha — útěcha v utrpení.
čísti v ni — rozvaž si své činy.
Mokrý býti — pomlouvají tě.
Monokl — jsi marnivý člověk.
Monstrance — buď dobrým k chudým a potřebným.
Monogram vlastni viděti — jsi neprávem předpojat.
háčkovati,    kresliti   — musíš zdůrazniti    své schopnosti.
cizí viděti – navážeš nový milostný poměr.
Moře do něho padnouti — utrpíš škody.
po něm plouti — pouštíš se do nebezpečných věcí.
utopiti se v něm — neseš vinu na svém neštěstí.
Moře tiché — spokojený život.
bouřlivé — pohnutý život.
Mořská obluda (had nebo jiné fantastické zvíře) — utrpíš  svojí láskou a důvěrou.
Mosaika viděti ji — mnoho pěkného zažiješ.
jíti po ní — budeš šťastným člověkem.
Moskyti — musíš se chrániti před vtíravými lidmi.
Most viděti — štěstí v obchodě.
přes něj jíti — vzdej se svých úmyslů.
na sebe řítiti se viděti — trpíš nevěrou.
Most pod ním procházeti — po mnohých překážkách dojdeš k cíli.
Motyka — štěstí.
Mouchy ohytati — vlastní vinou upadneš do bídy.
nalézti je v jídle, nápoji — nebezpečí, úděs.
býti od nich obtěžován — nepřátelství.
zabíjeti — vyhneš se nepříjemnostem.
mnoho jich viděti — nevrlost.
Mouka (viděti neb jí mnoho míti) — blahobyt.
rozházeti ji — jsi vzpurný.
mlíti viděti — štěstí a bohatství.
hnísti ji — jsi dobrým otcem, matkou.
páliti (pražiti) — obdržíš návštěvu.
Mořský přístav — dojdeš vysokých poct.
Mravenčí kopce stoupati na ně — těžké starosti tě přepadnou.
na nich ležeti — starost o existenci.
stoupati na ně úmyslně — zvítězíš nad svými nepřáteli.
žluté — špatné obchody.
Mraky husté tmavé — hrozí ti nebezpečí.
lehké stříbrné — život bez velké námahy.
rychle letící — život plný změn.
beránčité — štěstí a mír.
Mrtvý býti — dlouhý život.
a znovu ožíti — čest a zásluhy.
Mrzáka viděti — neočekávaná pomoc.
býti jím — budeš míti těžkosti.
Mrzutost míti — ošklivé hádky.
Mřiž železná — nalezneš klid.
dívati se jí — ztratíš mnoho svou nepřístupností.
Mrtvola míti ji v domě — brzká svatba.
balsamovaná — buď připraven na nepříjemné překvapení.
zapáchající — starosti.
do hrobu pouštěti — získáš bohatou ženu, muže.
více jich viděti — budeš pozván k rodinné slavnosti.
zpopelnění viděti — obdržíš zprávu od vzdálených přátel.
Museum navštíviti — svůj život dobře využiješ.
Mši čísti slyšeti — štěstí v podnikání.
Muž starší — dlouhý život.
tlustý — příjemné hodiny jsou před tebou.
mladý — starosti.
Mužů více viděti — udělíš více košíčků.
Mýdlové bubliny — budeš prožívati krátké neštěstí.
Mýdlo — uspořádáš své obchody.
kupovati — dobrá domácnost.        
upotřebiti — bloudíš po nebezpečných cestách.
Myrtový věnec — štěstí v lásce.
nositi — brzký šťastný sňatek.
plésti — budeš družičkou či mládencem na svatbě.
Myslivna — najdeš dobré přijetí.
Myš bílá — dobrý sňatek.
chytiti — tvé plány jsou dobré.
pištěti slyšeti — chtějí tě okrásti.
v pasti — triumf nad tvými nepřáteli.
mnoho Jich viděti — hlad těžké doby.
Mýti se — získáš bohatství.
Mzda obdržeti — ztráta.