Snář – Písmeno N

Nabídka k sňatku dáti — budeš zneuznán.
přijmouti — nalezneš mnoho štěstí.
Nadávati si s někým — marníš svůj čas.
Nádor viděti na jiném — budeš zklamán.
sám míti — uděláš dobrý tah.
Nádobí viděti — domácí svár.
rozbíti — ztratíš přátele.
Nádraží viděti — neočekávaná návštěva. 
býti na něm — podnikneš cestu.
Náhrdelník míti jej — štěstí, spokojenost, příjemné požitky.
Náhubek – tvoje mnohomluvnost ti škodí.
Náhrobní kámen viděti — smutek.
Nábytek pěkný míti dobrá budoucnost.
viděti — zřídíš  si  vlastní domácnost.
odklízeti viděti — změna neb nemoc.
Nahý se viděti — chudoba.
jiné viděti — přijdeš do bezstarostných poměrů.
běhati — máš úskočné přátele.
Nájem převzíti — přijdeš do dobrých poměrů.
Nákrčník vázati — budeš míti bolest v krku.
odvazovati — uzdravíš se.
Náklad býti jim obtížen — těžká záležitost.
se sebe shoditi — vyprostíš se z nepříjemných poměrů.
Náledí — nepouštěj se do nejistých podniků.
Nalezenec — nevěrnost muže či manželky.
Nalézti něco — získati výhru.
Námořník viděti — tvé přání se splní.
býti jím — budeš konati dalekou cestu.
Napodobovati něco — tvůj podnik se podaří.
Nápověda — stýkáš se s prostomyslnými lidmi.
Náprstek — nevole a mnoho nesnází.
Nápoj píti viděti — nepřátelství.
Náplast viděti — škoda, újma.
Náplast na ránu připraviti — budeš spěchati někomu na pomoc.
sám si přiložiti — buď opatrný v nemoci.
na oku miti — promíjíš rád urážky.
Náprsní taška viděti — obdržíš vysvětlení o něčem, co ti dosud bylo záhadné.
ztratiti ji — nepříjemnosti.
Narozeniny  vlastni  slaviti —   mnoho radosti.
Náramek nositi — máš tichou lásku.
obdržeti — můžeš očekávati radost.
Narkotisován býti — přechodná nemoc nebo nevole.
Naříkati slyšeti — obdržíš dar.
Násep (val) — najdeš překážky, které se přece nechají s námahou překonati.
Naslouchati u dveří — jsi pronásledován.
Naslouchati jiné co mluví — nevole, nenávist.
Nástraha  upadnouti  do  ní  —  dobrý průběh tvých obchodů.
Nástroje lékařské — těžké doby.
hudební — neštěstí.
Natírati něco bíle — utrpíš těžkou ztrátu,
černě — ztratíš přítele neb přítelkyni.
zeleně — dobré naděje.
červeně — obdržíš pozvání.
modře — dobromyslnost a veselost.
žlutě — máš důvod k žárlivosti.
Náušnice — dar.
nalézti — štěstí a zisk.
ztratiti — budeš míti nevoli.
nositi — dozvíš se tajemství.
koupiti — tvoje ješitnost přinese ti nevoli.
rozbíti — zrada.
Navrhnouti něco — rozmysli si své předsevzetí.
Návrh viděti — chystáš se k provedení nějakého plánu.
obdržeti — jsi obklopen špatnými přáteli.
dáti — chraň svoji svobodu!.
Návštěva obdržeti Ji — přijdeš do nepříjemné situace.
učiniti — utrpíš bezpráví.
lékaře obdržeti — čekej dobrodiní.
Necky plné — budeš spořiti.
prázdné — malý majetkový úspěch.
Necudný býti — sporé úspěchy v lásce.
Nečistota v ni choditi — velká výhra v loterii.
padnouti do ní — štěstí.
odstraňovati ji — špatná společnost.
Nečas (špatné počasí) — vše se obrátí k dobrému
Nedbalý býti — musíš se podříditi cizí nadvládě.
Nedostatek trpěti — přijdou lepší časy.
Negr — nevole a zloba.
Negližé — nesnáze, obtíže.
Nehty dlouhé na prstech — pomoc v nouzi.
zcela krátké — smutek.
vytrhnouti si — bída.
střihati — hádka, nevole.
Nemilosrdný býti — nemáš dobrý charakter.
Nemanželské děcko — trpíš zlými pomluvami.
Nemocnice (přijíti do ni) — zjistíš nepříjemné.
Nemocný   býti   —   nenech   se   zavaliti svými starostmi.
Nemocné navštíviti a těšiti — nějaká prosba bude ti vyplněna.
ošetřovati — štěstí a radost.   .
rodiče míti — zármutek, hoře.
dítky — nevole v domácnosti.
Němý býti — důvěřuješ si příliš.
viděti — dojdeš vysokých úřadů.
Nenáviděn býti — dokážeš něco v životě.
Nepořádek viděti — bude s tebou špatně jednáno.
Nepřítel zvítěziti nad ním — štěstí v těžkých dnech.
mluviti s nim — učiníš soupeře neškodným.
líbati jej — smíříš se s osudem.
Nepřízeň skliditi — pouze s vypjetím všech sil dostaneš se vpřed.
Nestvůra — nebezpečí tě obklopuje.
Nespravedlnosti trpěti — odvrhneš všechnu trýzeň od sebe.
Nesmysl mluviti slyšeti — nedbej cizího mínění.
sám mluviti — máš rozumné náhledy.
Nestoudný býti — miluješ čestnost.
Neštovice viděti — obdržíš peníze.
sám míti — získáš neočekávané bohatství.
Netopýr  viděti   jej   —  těkavost.
chytati jej — hádka.
Nevěstu neb ženicha viděti — duševní klid.
s nimi   tančiti  —   brzký sňatek.
k oltáři vésti — vyplnění tvého přání.
viděti Je mrtvé — dlouhé šťastné manželství.
ležeti  viděti  —  znamená smrt.
Nevěra  —  manželské  štěstí.
Nevděk skliditi — dobrý rok.
Nit navinovati — potřebuješ trpělivosti.
odvinouti    —    chraň    své tajemství.
Noc tmavá — rodinná hádka.
jasná — dlouhý život.
bouřlivá — hrozí ti ztráta.
jíti v noci krajem — zůstaneš bez domova.
Nocleh v přírodě — bezstarostné živobytí.
velmi špinavý — nepříjemnosti.
Noční práce — budeš míti mnoho námahy.
nádoba viděti — nemoc.
rozbíti ji — nepřátelství.
Noční košile — brzký sňatek.
Noční čepička míti ji na hlavě — nejsi pánem ve svém domě.
Nohy jiných viděti — buď na pozoru před protivníky.
křivé viděti — opovržení.
cizí líbati — lítost, pokora.
zlomiti si vlastní — odklad důležité věci.
nečisté míti — nepřátelství.
mýti si je — vyjasnění nějaké nepříjemné situace.
Nosy nemocné míti — marnotratnictví
mnoho jich viděti — obdržíš ztracené.
Nohu ztratiti — ztratíš dobrého přítele.
zlomiti — ponížené povolání.
opuchlou viděti — škody a ztráty.
tenkou míti — budeš zrazen.
poraněnou míti — neštěstí.
dřevěnou míti — budeš podveden,
nastavenou — překážky.
Nos veliký míti — čest a bohatství.
malý míti — utrpíš bezpráví.
červený — tvoje zdraví jest v nebezpečí.
rozpláclý — svár, pře.
ucpaný míti — neštěstí.
za něj býti voděn — nepříznivý proces.
ztratiti — manželská roztržka.
krváceti z něho — zmírnění tíživé situace.
Nosič zavazadel — skutečný přítel poskytne ti pomoc
Nosítka — budeš pozván ku vzácným lidem.
Notář — budeš děditi.
Noty viděti — vyplněné naděje.
dle nich zpívati — zažiješ něco velmi příjemného.
Novorozeně — domácí štěstí.
Novinky zjistiti — dopis z velké dálky.
Noviny čísti — budeá postupovati.
obdržeti — zjistíš velkou novinku.
Nuly viděti — úspěch v obchodních záležitostech.
Nůž nalézti — uvažuj o svých slovech.
koupiti — přijdeš lehko k majetku.
s ním krájeti — zjistíš nějakou výhodu.
s ním vyřezávati — jsi nestálý.
rezavý — ztráta. 
s ním se říznouti — jsi nešikovný.
brousiti — budeš se hádati.
darem obdržeti — budeš pozván ke stolu.
Nůžky — nebudeš míti nouzi.
s nimi střihati — zisk peněz.
zlaté — radost.
brousiti viděti — hádka a nevole.