Snář – Písmeno O

Oáza — vzdor nepříznivým poměrům získáš úspěchy. 
Obdivovati něco — prostomyslní lidé se ucházejí o tvé přátelství.
Obdivován býti — chraň se před lichotníky. 
Obelisk — budeš vésti vzorný život.
Oběd býti při něm — pozvání k nějaké slavnosti.
Obědvati — bezstarostný život.
s jinými — bohatství.
Oběšen býti — dojdeš vysokých poct.
sám sebe viděti — neštěstí.
jinébo viděti — přijdeš k důležité věci pozdě.
Oběť přinésti — za dobré činy budeš odměněn.
viděti — jsi neúprosný vůči své rodině.
Obětní kůl viděti — nářek a bída.
Obchod plný lidí –   blahobyt
vcházeti   do   něho   — budeš míti velké  vydání.
uzavřený  —   špatné obchody.
jíti  kolem  — odoláš pokušení.
provozovati — neočekávaný výdělek.
Obchodní   knihy   (viděti neb s nimi manipulovati)   —   budeš   míti zlé dlužníky.
Obchodník viděti jej — tvůj blahobyt se rozmnoží.
s ním jednati — proces.
Obilí kositi — tvá bída dojde konce.
ve snopech viděti — štěstí a zisk.
ve velkém množství — bohatství, přebytek.
v malém množství — chudoba.
Objev učiniti — dozvíš se tajnosti. 
Obličej vlastni viděti — jsi před onemocněním.
velmi bledý — těžká nemoc.
ošklivý — starosti. 
Obličej si zakrývati — obdržíš špatné zprávy.
si krášliti — mužům podceňování a výsměch, ženám úspěch
velmi jemný viděti — muži syn, ženě dcera se narodí.
vlastni ve vodě viděti — dlouhý život, rest.
Oblek kupovati — štěstí.
černý míti — smutek.
bílý míti — spokojenost.
Obloha jasná — tvé podnikání se zdaří.
zamračená — musíš překonati překážky.
v plamenech — velkou radost očekávej.
posetá hvězdami — připadne ti velké dědictví.
vystupovati na ni — dojdeš vysokých poct.
tmavá — hrozící nebezpečí.
žebřík na ni vedoucí — vše jde dle tvého přání.
Obnažiti se — nezraňuj jiné v jejich citech.
Obočí tmavé — zdraví.
si spáliti — hádky o dědictví.
Obojek na krku — pro chudé dobro, pro bohaté ztráta nadvlády
Obraz viděti — dobrá ženitba.
sundávati — nevděk.
pověsiti — budeš sklizeti uznání.
koupiti — založíš si vlastní domov.
malovati — navážeš spojení.
řezati — musíš se mnoho učiti.
rozbíti — stojíš před neštěstím.
v zrcadle viděti — nemoc.
ženicha neb nevěsty — zrušení zasnoubení.
jako dar obdržeti — nevole a smutek.
dětí, pani neb přátel — uslyšíš nové dobré zprávy.
Obrazová galerie — příjemná budoucnost.
Obr — dědictví.
Obruč narážeti — rád se nevinně bavíš.
na sud narážeti — navážeš nové spojení.
Obuvník — škodíš si svojí nepředložeností.
Obviniti se sám — dojdeš štěstí a uznání.
ženu — značí špatnou zprávu.
někoho jiného — nepokoj a zneuznání.
Obydli pěkné prostorné míti — chytrostí dojdeš úspěchu.
ubohé a malé — vzdor nejlepší vůli nepůjdeš vpřed.
prohlížeti — připravuj se na změnu. 
Obytný dům vlastni — blahobyt, k němuž se vypracuješ vlastními silami
koupiti — ztratíš přátele.
Obžalovati někoho — máš přesné zásady.
Obžalován býti — budeš zproštěn podezření.
Objednávku obdržeti — obdržíš příjemný dopis.
uděliti — činíš se neoblíbeným. 
Oceán — velmi dlouhá cesta.
Ocet píti — zažiješ rozčarování.
červený — špatné chápání, posměch.
rozlíti — není ti přáno.
usazený — přemýšlíš o špatném.
Očarovati někoho — dřímají v tobě netušené síly.
Očistec v něm se nacházeti — přijdeš do styku se zákony.
Oči modré — žhavá láska.
černé — měj se na pozoru před falešnými přáteli.
sklopené — tajná láska ještě se skrývající.
slepé — příjemná zpráva.
šilhající — ponížení.
velké a pěkně — štěstí a bohatství.
býti o ně připraven — ztroskotané naděje, ztráta milé osoby.
jednooký býti — hodil jsi po někom okem.
Odbarveni něčeho prováděti — lehká nemoc.
Odcestovati — jdeš nepříjemnostem z cesty.
Odejíti z domu — ztráta nepozorností neb krádeží.
Odkaz — úmrtí v rodině.
Odměnu dávati — oproštění od těžkých starostí.
Odvážný čin podniknouti — příliš se spoléháš na své štěstí.
Odsedlati koně — nedávej prospěch z ruky.
Odpřahati černé koně — nenáviděná osoba uzavře sňatek.
jiná zvířata — odkryješ podvod.
bílé koně — mnoho něžných známostí.
hnědé koně — jest s tebou jednáno urážlivě.
Odrhovačka slyšeti ji zpívati — známost se zchátralými umělci.
Odsouzen býti — útrapy.
Odvinovati vlnu — upadneš do chudoby.
Ofertu psáti — tvé předsevzetí ztroskotá.
obdržeti — nové plány.
Oheň viděti — velké radosti tě očekávají.
Oheň s dýmem viděti — zkažená radost.
zapáliti — získáš lásku.
zhasnouti — nech svůj plán padnouti.
jasně hořeti viděti — nezkalená radost.
s množstvím dýmu — nešťastné nedorozumění.
utrpěti jím škodu — nevrlost.
ve vlastních kamnech viděti — radost.
přes něj přeskakovati — oproštění od tíživého břemene.
Ohnivé znamení na nebi viděti — drahota.
Ohyzdný býti — neštěstí v lásce.
Okarina — nevole, zloba.
Okraden býti — odmítáš dotěrné lidi.
Okno viděti zavřené — odvahou dojdeš k cíli.
vyskakovati otevřeným — pochybné podnikání.
vypadnouti z něj — nebezpečí.
vyhledati z něho — zjistíš novinky.
lézti jím dovnitř — hádky, nevole.
Oka na zvěř —  upadneš do  velkého pokušení.
Okovy nésti — obdržíš úřad.
někomu přiložiti — získáš nadvládu.
Okrasa (ozdoba) viděti ji — dojdeš bohatství a cti.
Okurky jisti viděti — očekávej protivenství.
Okraden býti — ztratíš přátele.
Okouzliti někoho — jsi velmi drzý.
Okouzlen býti ztráta majetku a jmění.
Olej pití — přátelé razí ti cestu.
hořeti viděti — toužíš po určité osobě.
Opasek nositi — spokojenost.
Opice viděti budeš podveden od pochlebníků.
bohatě zdobený — blahobyt.
nalezu — získáš důvěry.
ztratiti — nemůžeš se odhodlati k činům.
Opice šplhati a hráti viděti – budeš míti co dělati s pošetilým člověkem.
škádliti — učinil jsi nevědomky někomu bolest.
Opilce viděti — zničíš úporného protivníka.
Opilý býti — tvůj majetek se zvětší.
Opera — máš radost z jemných požitků.
Operaci viděti — znamená lazaret.
Operován býti — najdeš uzdravení.
Orati — máš věrné přátele.
Orla viděti — nemoc  příznivě  probíhající.
létati viděti — chraň se, abys pro plány a naděje neztratil jisté.
s kořisti viděti odlétati — chraň se před svými nepřáteli.
Orla střeliti — očekává tě ztráta.
bílého viděti — velké dědictví.
jež na nás útočí — hanba, ponížení.
v kleci   viděti   — hanba v rodině.
Orkán zuřiti slyšeti — jsi bezmocný proti osudu.
Osla viděti — různice, rozbroje.
koupiti — musíš se uskrovniti.
na  něm jezditi  — pomalu dojdeš k cíli.
hýkati    slyšeti   — tvá snaha jest marná.
Ostruhy stříbrné nositi — budeš se blýskati svým bohatstvím.
cinkati slyšeti — navštívíš společnost.
Otráviti někoho — jsi lstivý, úskočný člověk.
Otráven býti — ztráta přítele.
Otec viděti jej — štěstí.
mluviti slyšeti — dbej, aby si vše řádně konal.
umírati viděti — neštěstí.
zemřelého viděti — změny v rodině.
Otep slámy — trudy a těžkosti.
Otvor ve zdi — procesy.
Otylým býti — chudoba (symbolický protiklad).
Ovoce sklízeti — radost, bohatství.
kupovati — budeš podveden.
sladké jísti — příjemná společnost.
kyselé Jísti — nemoc.
na stromech — dobré vyhlídky v obchodě.
velké množství — mnoho zisku.
darovati — zisk, výhra.
nezralé jíst — lehká nemoc.
v košíkách — dobrý postup.
klepati — sbírati — máš dobré sousedy.
Ovocný strom v květu — štěstí.
s plody — dobré vyhlídky.
zlomený — těsně před cílem klopýtneš.
padati viděti — utrpíš škodu.
Ovocná zahrada v ni se procházeti — tvůj život se utváří příznivě.
Ovocný trh — tvé předsevzetí se ti zdaří.
Ovce na pastvě – zdraví a štěstí
střihati viděti – bohatý zisk
zabíti viděti – chudoba.
pásti — majetek.
Ovce bílé — věrní přátelé.
černé — máš pokrytecké přátele.
skákající viděti — jsi příjemný společník.
velké stádo — můžeš býti spokojen s nynějším stavem věcí.
Ovčín — blahobyt.
Ozbrojiti se — musíš býti opatrnější.
Ozbrojené viděti — beznadějná radost.
Ozbrojen býti — manželské nešváry.
Ozvěna slyšeti ji — dostaneš vítanou návštěvu.
Ozubená dráha v ní jeti — ve svých podnicích musíš počítati s neúspěchem.