Snář – Písmeno P

Pád z výšky — nenapínej své očekávání.
na rovné zemi — nepozorností dostaneš se do nevýhody.
Pád se schodů — ztráta majetková.
do příkopu — přijdeš do zlých řečí.
jiné   viděti   padati   —   budeš   míti úspěch ze škody jiného.
Padák — nemoc.
Padoucnice — výhra v loterii.
Padnouti — těžké onemocnění.
Padělati něco — jsi nepoctivý.
Padělané peníze obdržeti — budeš zle zklamán.
Pacholek viděti jej pracovati — obdržíš vysokou návštěvu.
viděti je hádati — nevole, zloba.
Palác viděti — jsi nespokojen.               
míti — jseš závistivý. 
v něm bydleti — získáš přízeň.
rozbořiti — újma na moci, uznání.
darem obdržeti — neočekávaná radost.
stavěti — tvá pýcha přivede tě k pádu.
Pálenka piti Ji — nestřídmost ti uškodí.
Paleta s barvami — štěstí.
bez barev — neštěstí.
Palma — budeš ve společnosti vyznamenán.
Palmový háj — jistý obchod.
Palmové větévky — bohatá, šťastná budoucnost.
nésti — povýšení stavu.
Papoušek — špatní lidé činí ti úklady.
Papoušek křičeti slyšeti — budeš poškozen závistníky.
mluviti slyšeti — klepy o tobě
krmiti — oženíš se s povídavou osobou (vdáš).
Papír na něm psáti — musíš napsati nepříjemný dopis.
ve vzduchu létati viděti — zklamané naděje.
vyráběti viděti — své vědomosti dobře využiješ.
bílý — tvoje nevina bude prokázána.
barevný — dobrá zpráva.
černý — smutná zpráva.
Paprika — zloba.
Papeže viděti — povzbuzuješ náboženské bludy.
mluviti — veselost a mír.
Párati (stehy) — shledání.
Pára — starosti a utrpení.
Parní stroj — naděje na bohatství.
Paroloď jeti s ni — cesta do neznáma, nejistý podnik.
Paragraf — přátelé tě zradí.
Park viděti — budeš míti příjemný život.
v něm se nacházeti — klidné štěstí.
Parlament — budeš zatažen do nepříjemných nešvarů.
Parohy — zklamání v lásce a manželství.
Paruka viděti ji — budeš utlačován.
nositi — dojdeš uznání.
Pařez — máš co činiti s hrubými lidmi.
Pastevec se stádem dobytka — budeš míti klidný rodiny život.
s hubeným stádem — pomalý rodinný přírůstek.
Pastýřka — příjemné setkání.
Past na myši — máš býti obelstěn.
Past — oddáváš se klamu.
Pašovati — nebezpečné podniky dělají ti starost.
Pašijové hry viděti — tvé trampoty změní se v radost.
Paštika jísti ji — tvůj blahobyt činí tě bezstarostným.
péci — uslyšíš ohavné povídačky.
Patent obdržeti — učiníš výhru.
Patron — znepokojuje tě prázdný tlach.
Patrola — musíš dbáti pořádku. 
Pata cítiti na ní bolest — utrpíš škodu.
Pátek — potěšení, rozkoš.
Páv slyšeti jej křičeti — budeš míti opletáni.
Páv rozvinouti ohon viděti — přijdeš do příznivých poměrů.
Páví peří — máš sklony k okázalosti.
Pavouk viděti jej — tvůj osud obrátí se k lepšímu.
usmrtiti jej — překonáš svého přítele.
Pavučina — budeš zapleten do nepříjemných záležitostí.
Pas cestovní — daleké cesty přinesou ti užitek
Pec vytápět! — můžeš své podniky rychle ukončiti.
viděti — úmorná práce jest před tebou.
Pečivo viděti tahati z pece — špatné časy brzy ustanou.
jísti — budeš pozván k oslavě.
péci — velký zisk.
Péci chleba — máš vlastní osud ve svých rukách.
buchty — u žen těhotenství, u mužů pomluvy.
viděti — slavnost v domě.
Pečená zvěřina jísti ji — tvůj život se utváří příznivě.
Pečeni viděti — vyplnění nějaké naděje.
jísti — výhra v loterii (čichati — konáš bezvýslednou práci).
Pečetní vosk — jsi příliš uzavřený.
s nim pečetiti — máš tajnosti.
Pedel — vydání peněz.
Pěchovati něco — nebuď netrpělivý.
Pekař — požehnaný rok.
Pekařství viděti — nebudeš brzy míti žádných starostí.
býti v něm — požitek a zábava.
Peklo v něm se nacházeti — nepříznivá změna poměrů, avšak pomíjející.
do něho jeti — bude ti upíráno vlastnictví nějakého majetku.
býti z něho osvobozen — záchrana před nějakým nebezpečím.
Pěna viděti ji — nestálost v lásce.
šlehati — nejsi pravdivý.
Peněžní obchody prováděti — přírůstek v rodině.
Peněžní pytle plné — velmi pěkná budoucnost.
prázdné — starosti.
Peníze obdržeti — velká vydání.
Peníze padělané míti — budeš připraven o dědictví.
nalézti — štěstí ve hře.
mnoho jich viděti — neočekávané bohatství.
počítati — velmi mnoho vyděláš. 
Peníze ztratiti — nějaká práce se ti nepodaří.
vydávati — máš vyhlídky na pěkný příjem.
vypůjčiti — starosti, nesnáze.
Peněženka prázdná — máš vyhlídky na dědictví.
plná — ujde ti dědictví.
Pergament — štěstí v lásce.
Perly — slzy.
Perlová šňůra — slzy radosti.
Perličky (drůbež) — půjdeš do dobré společnosti.
Perlorodka — nebezpečí před tebou.
Perník — bezstarostní přátelé.
Pero na klobouku — jsi náladový.
Perořízek — budeš zapleten do procesu.
s nim pracovati — manželská nevěra.
Peří černé — neštěstí.
bílé — budeš zproštěn podezření.
létati viděti — tvé přání se vyplní.
psáti brkem — brzká dobrá zpráva.
býti jim ozdoben — velké cesty.
škubati — zisk, výhra.
Pes viděti jej — poznáš věrné přátele
s ním si bráti — smíření.
býti jím napaden — přijdeš do nebezpečí.
bvti íím kousnut — spor. rozepře k vůli rodině
býti jím kousnut spor, rozepře k vůli penězům.
Pes štěkati slyšeti — nevole.
výti slyšeti — těžká nemoc.
honiti viděti — získáš mnoho svojí pílí.
vzteklého — budeš míti starosti.
rváti se mezi sebou — bude ti ublíženo.
kousati se — svár v rodině.
Pes močiti jej viděti — budeš míti nepřátele.
černý — zrada přítele.
bílý — příjemná známost.
uvázati — někdo chce tě okrásti.
Petarda — válka a nepokoje.
Petrklíče — radost v rodině.
Petržel — nalezneš mnoho příznivců.
Pěsť zaťatá — upadneš do hádky. 
Petr sv. viděti neb slyšeti — radost a risk.
Pevnost viděti — upadneš v nemilost u představených.
hořeti viděti — nemoc.
ostřelovati viděti — buď soucitným ku svým občanům.
Pěvec neb pěvkyně slyieti — štěstí v povoláni
Piano — šťastný sňatek.
Píchnouti se — buď opatrný v peněžních záležitostech.
Pícháni v boku — nemoc.
Pijavka — chraň se před lichváři.
Pilníky bráti — zažiješ nepříjemnosti.   
dělati — nečiň jiným škody.
Pilník — tvá píle nebude oceněna.
Piliny viděti — znemožníš vloupání.
jistí — těžká nemoc.
Pila ruční viděti — tvé přání se výplni
opotřebiti — dobrý průběh tvých obchodů.
Pila (podnik) — důležité záležitosti budou hladce vyřízeny.
Pilovatí — budeš míti mnoho námahy.
Pisárna — tvé podniky jsou jisté. 
Písař — přijdeš do zapletené situace. 
Pískati slyšeti — budeš poblázněn.
sám — nechováš se slušně.
chtíti a nemoci — utrpíš příkoří.
Pistoli viděti — nepřátelství, zloba.
z ní stříleti — dobré výsledky.
Písně zpívati — tělesné utrpení.
zpívati slyšeti — štěstí a spokojenost.
Písek — obdržíš nepříjemnou návštěvu.
rozhazovati — nejisté poměry.
Písmena psáti — neštěstí
učiti se — hojně dětí.
Pitka držeti Ji — šťastné dny.
Pivoňka — nalezeneá milostné štěstí.
Pitka prodělati ji — nevole.
Píti ze sklenice — projevení nějakých tajemství.
z pěkné nádoby — spadne ti kámen
ze srdce.
ze stříbra neb zlata — štěstí ve všech podnicích
Pivo černé — dobré příjmy.
světlé — obdržíá dopis. 
kalné — očekávej nepříjemnosti.
zakrývati je rukou — nějaká slavná událost před tebou.
píti je — zisk.
rozliti — mrzutost, nevole, odpor.
Plameny — budeš bráti mnoho peněz.
Plachta na lodi — velká cesta.
Plakát — překvapující novinka.
Plakati — zažiješ velkou radost.
viděti — zarmoutíš blízko ti stojící osobu.
Plat činiti — máš vyplniti těžkou povinnost
obdržeti — zažijeá něco nepříjemného.
Plavati v čisté vodě — budeš žíti bezstarostné.
v kalné vodě — nepříjemnosti, protivenství.
potopiti se — neštěstí. 
v proudící vodě — provedeš smělý čin.
a někoho zachrániti — ujdeš hrozícímu nebezpečí.
viděti — tvé přání se vyplní.
v mělké vodě — klopotný život.
Plátno jemné — blahobyt.
hrubé — skromná existence.
kupovati — tvůj blahobyt se pozvedne.
Plášť přílii velký — zármutek, hoře.
pěkný — čest a uznání.
ztratiti — budeš miti starosti.
roztrhaný nositi — vzbudíš soucit.
někoho svlékati viděti — budeš zostuzen.
viděti v něm někoho zahaleného — přetvářka.
Pláž po ni jiti — radost očekávej.
Plechová nádoba s vínem — vysoké příjmy.
s vodou — pomalu ale jistě postupuješ.
Pleny — nalezneš blahobyt a bohatství.
Plésti (vlas) — nevěrnost.
Pleš — bujný život přinese ti předčasné stárnutí.
Pletení (ženské) — píle a vytrvalost dovedou tě k cíli
Plivati — obdržíš velmi potěšující zprávu.
Plíseň — špatné poměry.
Plnou moc obdržeti — svoji důvěru věnuješ nehodnému.
dáti — máš věrné přátele.
Plot viděti — musíš překonati mnohé překážky.
přelézati — v těžké záležitosti najdeš východisko
vadný, zbořený — musíš svůj majetek lépe chrániti.
Plsť — jsi lakomý.
obuv z ni — nemoc.
nositi ji — dosáhneš vysokého stáří.
Pluh viděti neb míti — brzký šťastný sňatek.
s nim pracovati — štěstí.
rozlámati — tvá živnost bude rušena.
s nim pracovati viděti — budeš míti mnoho sluhů.
Plukovník — obdržíš dobré postavení.
s ním mluviti — zapletená záležitost.
Plyš — jsi marnotratný.
Pneumatika — rychlý postup.
Pnoucí rostliny viděti — štěstí v lásce.
Podnapilý býti — oddáváš se příjemným klamům.
jiného viděti — dostaneš nějakou osobu do své moci.
Podezření vzbuditi — pomluvíš nějakou osobu.
Podzemní chodby viděti — pokoušíš se zdůvodniti dočasné záhady.
nacházeti se v nich — půjdeš špatnou životní cestou.
Podporu obdržeti — máš příležitost Činiti dobro.
dávati — někdo chce tě přepadnouti.
Podvod prováděti — musíš rozptýliti nepravdivé pověsti.
Podrážky ztratiti — budeš míti nepříjemnosti.
Podloudnictví prováděti — pozvání ke svatbě očekávej.
Podvazek — milostné štěstí.
Podpora — klam, zklamání.
Podpírati se — potřebuješ pomoci ve svém podnikání.
Podnos viděti — obdržíš dámskou návštěvu.
rozbíti — hádka se známými.
omývati — mnoho návštěv přijde do tvého domu.
Podešev — musíš vyříditi nutné obchody.
kůže koupiti — jsi pronásledován.
Podlaha vydrhnouti ji — úmrtí.
Podmáslí — malé roztržky, hádky.
Podnožka — budeš míti pohodlný život.
Podkova nalézti — šťastné dny máš před sebou.
přibíjeti viděti — těžké doby.
viděti — brzká cesta.
Pohár píti z něho — jsi oblíbený společník.
rozbiti — nemilé nepřátelství.
viděti — obdržíš pěkné dary.
stříbrný obdržeti — velká událost tě čeká.
zlatý — tvá vysokomyslnost přinese ti škodu.
Pohovka — klidná a veselá budoucnost.
Pohřební průvod velký — bohatství a štěstí.
chudý — chudoba a nedostatek.
sám v něm jíti — dědictví.
Pohřeb bohatý cizí — dosáhneš bohatství.
chudý cizi — těžké boje o existenci.
tvůj vlastní — dlouhý život, zdraví, rodinné štěstí.
Pohřbívati milou osobu viděti — těžké utrpení.
cizí osobu viděti — dědictví.
sám sebe viděti — neštěstí, zajetí.
Pohledávka zažalovati ji — nevole, zloba.
Pohlednici obdržeti — myslí na tebe.
psáti — zavrhneš neplodné plány.
Pohanu vysloviti — mnozí musí se říditi dle tebe.
obdržeti — nepříjemnosti.
Pohádku slyšeti — tvé plány budou úspěšné.
vyprávěti sám — mluv vždy pravdu.
Pochodovati — pomalu, ale jistě dojdeš k cíli.
Pochop (viděti jej) — vlastní vinou zaviníš si nepříjemné.
Pochodeň hořící viděti — dlouhý život.
zhasnouti viděti — úmrtí.
nésti — tvá láska bude opětována.
Pochodeň daleko svíticí — obdržíš vysvětleni.
Pochodňový průvod — budeš ctěn.
Pochvala obdržeti Ji — chraň se před pozváním.
uděliti — snaží se tě někdo získati.
Pokoj pěkně tapetovaný — dobrý chod tvé živnosti.
pěkně malovaný — máš neskromná přání.
jasně osvětlený — velké slavnosti.
malovati viděti — zažiješ změny.
Pokladník — malý ale jistý výdělek.
Pokladna viděti ji — špatné lidi máš ve svém okolí.
otevříti ji a mnoho peněz viděti — bohatství.
otevříti ji a prázdnou najíti — bude nedostatek.
Pokladnička — tvůj blahobyt bude stoupati.
Pokleknouti — budeš pod pantoflem.
Pokání činiti — zažiješ příkoří.
Poklad kopati — tvé předsevzetí ztroskotá.
nalézti — nezkažená radost.
hledati — namáháš  se zbytečně.
shromažďovati — činíš si zbytečné starosti.
Pokladnice — velké starosti a trampoty.
Pokožka čistá jemná — budeš milován.
vrásčitá — dosáhneš vysokého věku.
černá neb hnědá — budeš zrazen.
Pokuta platiti ji — prospěch, zisk.
Polévka jísti — tvé štěstí se brzy vrátí.
vařiti — sporné štěstí.
přesoliti — nevole.
Políbiti někoho — chraň se před nevěrou.
někým býti — máš falešné přátele.
Pole s úrodou — podaří se ti, v co věříš.
neobdělané — zažiješ nežádoucí překvapení.
vzdělávati — pro svobodného košík, pro nesvodného dobrého druha neb děťi
Políček — těžká urážka.
Polární krajina — tvá láska zchladne.
Pól viděti — budeš konati dlouhou cestu.
Policie — musíš bojovati s proti­venstvím.
Politika  o ní mluviti — hádka s přáteli.
Polštář — své zdraví musíš velmi chrániti.
Polyp — cesta.
Pole orati — tvoje činnost bude míti úspěch.
osívati — válka a bída.
zpustošené viděti — hlad a bída.
zelené — máš naději na výsledek.
Pošta — uspořádáš své poměry.
Poutník — obdržíš zprávu z cizí země.
Pouť konati — změníš svůj byt.
viděti  —   tvá   námaha   bude   odměněna.
podniknouti — máš odčiniti nějaké bezpráví.
Poutní   hůl   —   budeš   konati   obtížné cesty.
Pouštěti žilou viděti — neštěstí, zloba.
Poručník viděti — musíš míti mnoho smyslu pro povinnost.
Poručnik míti — nemíchej se do cizích záležitostí.
Pomeranč na stromě — milostné strasti.
trhati — v dálce kvete ti štěstí.
jísti — tvé naděje se vyplní.
Pomlouvati — ztratíš úctu a důvěru.
Pomatený býti — vlastní vinou přivodíš si nevýhodu v životě.
Ponocného viděti — musíš býti opatrný.
býti jím — nevole.
volati slyšeti — máš nevěrné služebnictvo.
Poplašný zvon — nebezpečí.
Popraviště viděti — velké pocty.
Popel sypati — jsi před smutným případem.
sbírati — očekávej dědictví.
viděti, po něm jíti — jsi majetku chtivý, ničeho však nezískáš.
padnouti do něho — ztratíš mnoho majetku.
Poprava sám vykonávati — překonáš své nepřátele.
býti popraven — strach a sklíčenost.
viděti — hrozí ti zkáza.
Popíjeti — budeš míti dobré úspěchy.
Porážka utrpěti ji — z vlastního popudu budeš činiti dobré.
Poraziti někoho — hádka s vlivnými osobami.
Požehnáni — věrné přátelství.
Porod — štěstí, rodinná událost.
Poslušný býti — buď opatrný ve svém podnikání.
Posvícení býti na něm — touha po požitcích.
Postroj koňský viděti — blahobyt.
Porodní asistentka — svobodný brzký sňatek, ženatý požehnání na dílech.
Postel prázdnou viděti — úmrtí.
v ní ležeti — onemocníš.
špinavou viděti — nemoc v rodině.
velmi čistou — šťastné manželství. 
v nepořádku — jedno z tvých tajemství bude odhaleno.
dobře upravená — jistota a klid.
viděti odnášeti — oželíš nějavou zápůjčku.
slézati z ni — nemocný se uzdraví.
viděti ve své cizí osobu — rozervané manželství.
se závěsem viděti — zasnoubení.
Portýr — nepěkné klepy.
Portrét vlastní — poznáš nějakou svoji chybu.
cizí — nová láska.
Porcelán viděti — blahobyt.
Potok koupati se v něm — pozdravíš se brzy z nemoci.
broditi se v něm   –    dosáhneš svých cílů.
s čistou vodou –    tvoje budoucnost se utváří příznivě.
bystře tekoucí — neúspěch, mnohé překážky.
bohatý na ryby — výnosný obchod, mnoho děti.
hluboký — máš špatné přátele.
pomalu tekoucí — máš líné spolupracovníky.
kalný — budeš míti škodu neb ztráty.
vyschlý — bída, těžké doby.
naplněný krvi — velká ztráta krve tě čeká.
Pot — brzká nemoc,
Potiti se — tvrdá práce.
Potopa — přestojíš velké nebezpečí.
Potřeba  vykonávati  ji  —  jdeš   vstříc úspěchu.
Potopiti se — jsi vrtkavý.
Pouliční dráha — jsi blízko pěknému  cíli.
Poupě — láska, zásnuby.
Poustevničiti — neztrať lásku k lidem.
Poustevníka viděti — nejsi praktický člověk.
býti jím — tiché štěstí
Povodeň — znesváříš se s blízkými příbuznými   nebo   budeš   napaden   věřiteli, budeš nesamostatný.
Povlak postelový — brzká svatba.
Povozník — budeš si musiti nechati líbiti hrubství.
s vozem — přírůstek majetku.
Porvání obdržeti — jsi ctižádostivý.
zaslati — budeš přítomen slavnosti.
Pozlacené předměty — miluješ klamné zdání.
Pozdrav na ulici obdržeti — přátelské přijetí u příbuzných.
Pozůstalost viděti — musíš uvésti pořádek do svých věcí.
Požár — dojdeš cti.
Porcelán rozbíti — neočekávané ublížení.
koupiti — zřídíš si svoji domácnost.
Právo hájiti — upadneš do hádky.
Prach — dobré příjmy, velký zisk.
Praotec viděti jej — štěstí, výhra.
Praskot slyšeti — nesnáz, obtíž.
Pramice    – zažiješ neštěstí.
Prázdniny — zažiješ příjemné dny.
Prak — máš potměšilé přátele.
Pravdu slyšeti — budeš nucen k doznání.
říkati — budeš míti nevoli.
Pradlena při prácí — budeš míti špatnou pověst.
Prapor vláti viděti — nebezpečí jest odvráceno.
nésti — dojdeš uznání. 
Prach na šatech a nábytku — hádka.
viděti na sobě — tvá vytrvalost bude odměněna.
Pramen s čistou vodou — životní radost.
s kalnou vodou — ztroskotané naděje.
z něho píti — umíš využitkovati šťastných okolností
v něm se koupati — očistíš se od nepravdivého podezření.
zelenými lukami téci viděti — naděje na lepší časy.
v domě viděti — zisk a čest.
vyschlý — špatné obchody.
Práce sám pracovati — čekej úspěch.
viděti — podnik se ti zdaří.
Prádlo věsiti — dozvíš se mnoho novinek.
pěkné ve skříni viděti — blahobyt.
Prádlo špinavé — hádka, zlost.
práti — pomluvy.
Prádelna — tlach připraví ti mnoho starostí.
Práh překročiti — brzy zařídíš si vlastní domácnost.
Právník (s ním jednati) — proces.
President — příjemné události.
s nim mluviti — vyplnění tvých přání.
Prchati před něčím — tvůj osud utváří se příznivě.
Princ — dojdeš uznání.
Princezna — zjistíš příjemné věci.
Program — zvědavost přinese ti škodu.
Projekt vypracovati — uskutečníš nové plány.
Promenáda — trvalý blahobyt.
Protěžovat někoho — tvé úmysly dojdou uznání a souhlasu.
Protekce požívati ji — máš býti pro něco získán.
Procenta počítati — obchodní mrzutosti.
Proces vésti — narazíš na netušené překážky.
vyhráti — úspěchy po těžkých bojích.
ztratiti — mnohé v tvém životě nebude probíhati dle tvého přání.
Procesí viděti — šťastný obrat osudu.
účastniti se jej — štěstí a radost.
Prominouti něco — jsi ohleduplný člověk.
Prominutí obdržeti — musíš se smířiti se svým osudem.
Prositi — jednáš bez uvážení.
Procházeti se — přátelé a štěstí.
Proklínati — budeš míti nevoli.
Prohlášeni za svatého — mír, klid duše.
Prositi sám — příjemný život.
jiného viděti — dobrého přítele máš.
Pronajmouti — budeš míti nevoli.
Promrhati něco — málo se ovládáš.
Proměniti něco — škoda, újma.
Proměněn býti — budeš konati nějakou cestu.
Protěž hledati — smutná zpráva.
Prostěradlo — nemoc.
Pronásledovati někoho — konečně budeš míti trochu pokoje
Proklínán býti — nemoc a starost.
Pronásledován býti — musíš trpěti zlo, pomluvu.
Prodati něco — starosti a bída.
Probodnouti někoho — učiníš špatnou zkušenost.
Provaz zhotovovati viděti — nemůžeš stále řádně proniknouti.
lézti po něm nahoru neb dolů — jsi na špatné cestě.
přeříznouti — přineseš jiným škodu.
Provazolezec — nebezpečný podnik.
Provazový žebřík — těžká věc bude dobře ukončena.
Propast viděti — nemoc, hrozící neštěstí, nehoda, ztroskotání.
padnouti do ni — velké dědictví.
Prosba k někomu — ponížení tě čeká.
slyšeti ji — přijdeš k moci.
vyplniti — získáš obliby.
odmítnouti — ztratíš něco.
Proud řeky veliký a široký — vykonáš pozoruhodné dílo.
dravý — špatný průběh obchodů.
Promoklý se viděti — jsi nedbalý.
Prosebný dopis zničiti — neštěstí v tvých podnicích.
odeslati –    brzká ztráta.
Prut viděti ležeti — překážky, které se nechají odstraniti.
Prkna řezati — úmrtí.
hoblovati — svatba neb křest.
Průjem míti — dosáhneš pevného zdraví.
Průvodčí vlaků — příjemné životní poměry.
Pryskyřice (zamazati se s ní) — těžce se budeá probije ti.
Přátele urážeti –    nemoc.
zemřelé viděti    –   neočekávaná zpráva.
dlouho ztracené naleznouti — trudnomyslnost.
nalézti — štěstí.
s nimi se smáti — odloučení.
Přátelství uzavříti — jsi neopatrný.
Přání míti — budeš nespokojen.
Přepychově žítí — zmenšení tvého majetku.
Představeného (představenou) viděti — klid. jistota.
býti jím — malicherná nevole.
Přehlídka — strast, svízel.
Přemýšleti — budeš musiti překonati mnohé překážky.
Přesýpací hodiny — nebezpečná nemoc.
Přepadnouti někoho — musíš použíti lsti.
Přemoci něco — musíš ukázati duševní sílu.
Překopávati něco — dobré vyhlídky pro obchod.
Předati se — uvedeš nové plány ve skutečnosti.
Přejet býti — budeš vysvobozen z nebezpečí.
Převoz — jdeš za novým cílem.
Předstihnouti někoho v běhu — dotyčného přežiješ.
Přetéci něco viděti — budeš žíti v nadbytku.
Překvapen býti — proti své vůli zradíš nějaké tajemství
Převlečnik oblékati — nachladíš se.
svlékati — vždy budeš státi v dobrém světle.
Přehlížeti ve snu města a dědiny — postoupíš na vysoké úřed. místo.
Převrhnouti se (s vozem neb sáňkami) — utrpíš škodu.
Přeslice na kolovrátku — domácí štěstí. 
Překaziti něco — odhalíš špatný záměr.
Přesoliti jídla — domácí sváry.
Přístřešek nalézti — dobrá budoucnost.
ztratiti — mrzutost.
Přizemí bydleti v něm — povedeš klidný a vyrovnaný život.      
Přisahati  —   věnuješ   sluchu   falešným našeptavačům.
Příze viděti ji — mnoho starostí.
přísti — štěstí v lásce.
zaplésti — rozvedeš milující se.
stáčeti — budeš lakomý.
rozmotávati  —  rozřešíš   nějakou záhadu.
Přikován   býti   —   navážeš   spojení, svobný známost neb svatba.
Přídavek obdržeti — máš naději na menší radost.
Přikázání deset čísti — nějaká prosba ti bude odmítnuta. 
Příbuzné viděti — obdržíš návštěvu.
zemříti viděti — bohaté dědictví.
Přílba — pouze přímostí získáš něčeho.
Příkop přes něj skákati — dosáhneš svého cíle.
do něj padnouti — těžké překážky staví se ti v cestu.
viděti — budeš dělati dobré obchody.
Prst ztratiti — škoda.
říznouti se do nebo — budeš ctěn a milován.
Prsten obdržeti — čest.
ztratiti — budeš uražen.
koupiti — zamiluješ se.
velmi cenný  —  příjemná  budoucnost.
darovati — churavost.
nalézti — nejednotnost.
železný — stojíš před těžkými boji o svoji budoucnost.
zlatý míti — budeá požehnán dětmi.
Prsten ze slonoviny — budeš zproštěn nějakého utrpení.
rozlomený — rozchod a hádka.
Průvod — tvůj život bude neustálé bloudění.
Průvodce cizinců — nalezneš pomoc.
Pšenice — blahobyt a štěstí.
Psí bouda — své nároky musíš omeziti.
Psací stroj — ukončení sporu.
Psáti sám — učiníš důležité rozhodnutí
pěkně — obdržíš pochvalu.
špatně — tvá prosba bude odmítnuta.
obráceně — jednáš úskočně.
viděti — půjdeš do ciziny, vrátíš se zpět.
Pstruh v čisté vodě — štěstí.
chytati — výhra v loterii.
jísti — obdržíš smutnou zprávu.
Pštros viděti jej — nepříjemné poruchy.
Pštrosí peří — jsi velmi ješitný.
Ptačí vejce — požehnáni.
Ptačí běhy — dobří přátelé.
Ptačí hnízdo s vejci — velká radost tě čeká.
s mláďaty — dbej více zájmů své rodiny.
vybrati — domácí trampoty.
prázdné — založíš si brzy vlastní dům.
Ptáky samotné seděti viděti — smutek.
letěti — obdržíš zprávy.
ve vzduchu — trampoty.
střihati jim křídla — odženeš štěstí.
chytati — zisk.
v kleci míti — přelstíš jiné.
s pěkným peřím — jsi vzpurný.
zabíjeti — ztráta.
krmiti — pozveš příjemnou společnost.
všech druhů pohromadě — válka.
Ptáti se slyšeti — nebuď zvědavý.
Puding připravovati — jsi oblíben u dětí.
jísti — klepy.
Půdorys — budeš stavěti vlastní dům.
Pudrovati se — važ si své pleti a chraň ji.
jiné viděti — zrada.
Pudřenka — budeš přelstěn. 
ze zlata — bohatství.
Půjčiti něco — obdržíš nějaký dar.
Půjčovna knih — svůj čas musíš lépe využíti.
Pumpa — příjemné překvapení.
Pupek viděti — nepříznivé události, případ.
Puška — marně věříš v zisk, ve výhru.
Puška vystřeliti z ní — budeš okraden.
nésti ji — nalezneš ochranu a pomoc.
krásná — zamiluješ se.
s ní jíti na lov — nevěrnost.
Punčochy — trpíš předsudky.
roztrhané — vedeš špatné hospodářství.
hedvábné — ztráta majetku.
svlékati — štěstí.
Puchýř na vlastním těle — zdraví.
Půlměsíc ubývající — tvá láska zchladne.
přibývající — tvá láska roste.
Půst — upadneš do finančních nesnází.
Pustina viděti — tvůj život byl dosud bezúspěšný.
v ní se nacházeti — jdeš vstříc velkým trampotám.
Pytle plné mnoho jich viděti — blahobyt.
s obilím — máš mnoho závistníků.
s ovocem — budeš míti ztráty.
děravé — velké ztráty
prázdné — tvé předsevzetí se nepodaří.
s penězi — zisk, odměna.
těžké nésti — budeš míti mnoho námahy.
Pytlák — štěstí na cestách. 

1 komentář u „Snář – Písmeno P

Komentáře nejsou povoleny.