Snář – Písmeno S

Sádlo viděti — blahobyt.
jísti — nemoc.
Safír nositi — budeš pomlouván.
Sakristie — blahobyt.
Sál veliký — příjemné poměry.
v něm tančiti — veselý život.
sám míti — získáš majetek.
Salám Jísti — zdraví, trvající přátelství.
Salašník — budeš vésti volný život.
Salátový záhon — mnoho námahy, málo mzdy.
Salmiak čichati — uslyšíš nepříjemné věci.
Salto — velká radost.
Samota — strastiplný život.
Samet kupovati — spořádané majetkové poměry.
nositi — žiješ nad své poměry.
Saze — budeš obdařen štěstím.
Sázeti — dobře se oženíš nebo vdáš.
Sázka vyhráti ji — dosáhneš neočekávaných úspěchů.
ztratiti ji — učiníš chybný krok v majetkové záležitosti.
uzavříti — nepouštěj se do pochybných spekulací.
Sbírka brouků a hmyzu — hanba a nepříjemnosti.
rostlin — radost.
kamenů — neradostná událost.
známek — činíš si zbytečné starosti a útrapy.
Sbírati něco — mnoho práce, mnoho zisku.
Scestí nacházeti se na něm — máš býti využit k nepěkným účelům.
Sebevražda spáchati ji — zaviněné neštěstí.
Sečitati čísla — dožiješ se vysokého stáří.
Seděti na trůně — získáš peníze a zboží.
Sedlák býti jím podveden — musíš snésti posměšek.
jednati s ním — dlouhý život.
s nim mluviti — jsi domýšlivý.
s nim jeti — nečekané dědictví.
Sedm (7 číslo) viděti — štěstí.
Sedlo viděti — ve svém podnikání nalezneš podpory.
v něm seděti — lehký výdělek.
z něho býti vyhozen — štěstí ve hře
Sedlář – zisk a úspěch.
Sekati dříví atd. — nalezneš překážky.
Sekyra viděti ji — zlo, neštěstí.
pracovati s ní — dobré pokračování.
dříví s ní štípati — niterné rozpoltění.
Sekati nezralé obilí — špatný průběh tvých obchodů.
zralé obilí — tvé vyhlídky jsou dobré.
zelenou trávu — chraň se před nevhodnou známostí.
suchou    trávu    —    neúpěch v obchodech.
Sele viděti — překvapující štěstí.
krmiti — chraň se před kejklíři.
Selka stará — přijdeš do styku s hašteřivými osobami.
mladá — pro muže silná žena, pro ženy pracovitý muž.
Selská světnice — blahobyt.
Semena od ptáků sbírati viděti — utrpíš ztráty.
kupovati — tvé podniky budou dobře postupovati.
rozsívati — máš nové plány.
čistiti — dobrý průběh tvých obchodů.
obchod s nimi — máš co činiti s nestoudnými lidmi.
Seminář — budeš zaskočen.
Seno viděti — obdržíš dobrou zprávu.
v něm ležeti — spokojenost.
Sestupovati s koně — ztratíš na pověsti.
s vozu, kočáru — budeš brzy u cíle svých přání.
Sestra mluviti s ni — špatné spojení.
Setkáni — dostaneš nové určení.
Setkání s přítelem — příjemné setkání s někým.
Severní záře — neočekávaná zpráva tě velmi potěší.
Sfinga — tajemství bude rozřešeno.
Shromáždění — tvá námaha pomine.
Shromáždění žen viděti — zloba, nevole.
Schody sestupovati z nich — pomalý sestup tvého blahobytu.
vystupovati po nich — namáhavý postup.
padnouti z nich — obchodní škody.
viděti — budeš dělati kariéru.
Schůze lidu v sále — uslyšíš mnoho rad, ale žádnou nebudeš moci použíti.
Sirotek býti — tvrdé klopoty.
viděti jej — máš příležitost pomoci nějakému člověku.
Siréna — nevěř falešným útočníkům.
Síra — ujdeš nebezpečí požáru.
Síti — získáš majetek.
viděti — dobré zdraví.
Síťař — hádka.
Síť zůstati v ní viseti — necháš se svésti k bezpráví.
rozhoditi — provádíš nečisté obchody.
zamotati se do ni — zamiluješ se k smrti.
roztrhati — odhalíš lest nepřítele.
plésti neb vázati — radost.
Síto — vedeš marnotratný život.
nabírati jím vodu — své počiny musíš lépe uvážiti.
koupiti — neštěstí v manželství.
něco prosívati —  propadneš s nějakou prosbou.
Skat hráti — budeš velmi vzrušen.
Skály viděti — práce a námaha.
stoupati na ně — vyplnění tvých přání.
spadnouti s nich — ztráta přátel neb příbuzných.
velmi vysoké viděti — velké plány.
Skákati — činíš si starost.
do vody — někdo chce tě klamati.
Skákati přes příkop — zbavení se dluhů.
Sklenka rozbiti ji — starosti, trampoty.
Sklouznouti se — neočekávaně upadneš do rozpaků.
Sklep jíti do něj — štěstí.
býti v něm — nemoc.
nenalézti cestu ven — oceňuj správně všechny okolnosti.
padnouti do něho po schodech — špatné poměry nastanou.
Sklenka na vodu — svatba neb narození děcka.
Sklenice vodou naplněná — dobré zdraví.
rozbitá — bude ti způsobena škoda podvodem.
prázdná — rozčarování.
nalíti — ztráta přítele.
brousiti — vymyslíš něco.
přiťukávati si s ni — svatba do roka a do dne.
Skleník — budeš rychle postupovati.
Skladiště prázdné — novinky.
plné — budeš dělati velkou cestu.
Skládati něco — někdo potřebuje tvé pomoci.
Skopec — máš více štěstí než rozumu.
Skok vzduchem dělati — ztratíš své místo.
Skot — kvetoucí obchod.
Skořice — získáš přátele v cizině.
Smaragd — proměnlivé životní osudy.
Skrýti se — hrozí nepříjemný vývoj situace.
něco — nemáš čisté svědomí.
Skříň viděti — stojíš přeď nějakým tajemstvím
ve které trčí klíč — nějaké tajemství se ti projeví.
otevřenou — tvé tajemství jest zrazeno.
koupiti — blahobyt.
něco v ni skrývati — musíš se omeziti.
na prádlo — zasnoubení.
Skvosty — budeš míti štěstí.
Slavobrána — budeš připraven o své úspěchy.
Slabikář — dojdeš vysokých poct.
Slanečky nasolovati — budeš míti útratu.
jísti — bída a nemoc.
chytati — svatba.
Slavíka zpívati slyšeti — štěstí v manželství.
chytati — radost.
Sladké mandle — zasnoubíš se nebo zamiluješ.
Slaviti sňatek — budeš míti dobrou budoucnost.
Slavnosti býti přítomen — blahé časy.
Slavnostní   průvod   viděti   —   mnoho štěstí.
Sladkosti — pochlebuje se ti.
Sláma viděti — najdeš překážky.
prázdnou mlátiti — žvatláš o neplodných věcech.
hořeti viděti — nedělej si žádných zbytečných starostí.
létati viděti — křest.
ve snopech — nadbytek.
na ní spáti — chudoba.
Slaměný klobouk — uděláš si štěstí.
věnec — máš býti potupen.
Slamnik na něm spáti — budeš míti věrné služebnictvo.
Slepým býti — dostaneš se do nebezpečí.
se státi — budeš obelhán.
Slepce vésti — dobrodružství po cestě.
viděti — překážky.
Slečna potkati ji — budeš míti dobrý den.
Slepice s kuřátky — tvá rodina vzroste.
nésti vejce viděti — štěstí v lásce.
kdákati slyšeti — půjdeš na cesty.
od kohouta pronásledovanou viděti — nevěř svým přátelům.
Slitování míti — spokojenost.
Slib odmítnouti — vracíš se ke své povinnosti.
Slina — nesnášenliví lidé ztrpčují tvůj život.
Sloup viděti — získáš přízně vlivných osob.
převrácený viděti — ztratíš přízeň svých přátel.
mnoho jich viděti — čest a uznání.
padati jej viděti — neštěstí.
Sloupořadí — čest a bohatství.
v něm blouditi — rozkošné hodiny máš před sebou.
Slon — překonáš své přátele v každém směru.
na něm jezditi — štěstí ve všech věcech.
mrtvého viděti — zkáza tvého plánu.
usmrtiti jej — nezabývej se maličkostmi.
Slonovina – blahobyt pohodlí
Slunce svítiti viděti — štěstí v podnicích.
krvavé viděti — obdržíš knížecí odměny.
pěkně zapadající — bohatá pěkná jeseň života.
vycházející — dobré místo.
za mraky — špatný průběh tvých obchodů.
a měsíc zároveň na nebi viděti — hádka a válka.
Slunečník — nalezneš podporu a pomoc.
Slunečnice — tvá žhavá láska nebude opětována.
Sluneční paprsky — příjemné odhalení.
Sluha — činíš ve všem pohodlí.
býti od něho obsluhován — budeš míti mrzutost.
Sluky viděti — změna tvé práce.
stříleti — budeš konati cestu.
jistí — budeš bohatý.
Služku najmouti — budeš podezříván.
viděti — zloba, nevole.
Sluch ztratiti — jsi nepozorný.
Slzy — beznadějná radost.
Smetí hromadu viděti — přibývání blahobytu.
na ni vstupovati — nepříjemnosti v rodině.
Směnka platiti ji — dobrý průběh obchodů.
vystaviti — jsi lehkomyslný.
nemoci zaplatiti — upadneš do dluhů.
Smích slyšeti — nepříjemnosti.
sám se smáti — budeš míti důvod ke smíchu.
Smrt viděti — budeš míti dlouhý život.
Smuteční šaty — očekávej radost.
hudba — za nedlouho budeš nevěstou.
Smutek — mnoho radosti.
Smyčka zůstati v ní viseti — nějaké vroucné přání nebude ti splněno.
viděti — chce tě někdo podvésti.
Smetana viděti ji — dědictví.
píti — dobré zdraví.
Smířiti se — znamená mír srdce.
Smola (míti s ni co činiti) — dojdeš blahobytu.
Smolný věnec — uspořádáš slavnost pro své přátele.
Smyčec — dovedeš se přenésti přes nepříjemnosti s lehkou myslí.
Sněhulák — budeš zklamán v lásce.
Sníh viděti — změna poměrů.
v něm se broditi — upadneš do nesnází.
padati viděti — těžkosti v obchodě.
ve velkých hromadách — štěstí.
Snopy vázati — zisk, úspěch, štěstí.
viděti — příjemné časy očekávej.
mlátiti — obdržíš pozvání.
nakládati a voziti — tvá námaha bude odměněna.
Snubní prsten nositi — svatba a šťastný sňatek.
ztratiti — nevole.
obdržeti — věrná láska. 
Sňatek uzavříti — budeš dobře pokračovati v životě.
Sobota — mnoho práce.
Sobolí kůže — touha bohatým se státi nenalezne splnění.
Socha — přijdeš do nesnází.
převrácená — bude ti překáženo v podnicích.
Sopka ohnivá — velké přesuny v tvém životě.
Souboj — roztržka mezi přáteli.
Souhvězdí viděti — štěstí ve hře.
Sousedy viděti — neštěstí.
mluviti s nimi — klepaření.
Sova viděti ji — nemoc blízké osoby.
houkati slyšeti — bolestné úmrtí.
Sokol (pták) nésti jej — čest.
letěti viděti — budeš oklamán.
Soud míti s ním jednáni — musíš trvati na svém právu.
odsouzen býti — ztráta na majetku a cti.
Soudní sluha — špatní lidé chtějí ti škoditi.
vykonavatel — štěstí v obchodě.
Soudní síň — neštěstí.
Sourozenci (jednati s nimi) — nepříjemnosti.
zemřelé viděti — nebezpečí, úmrtí.
Spadnouti dolů — musíš změniti své rozhodnutí.
Spála — hádka v rodině.
Spáti pod širým nebem — budeš konati dalekou cestu.
v besídce — nadějná budoucnost.
v hostinci — nějaké tvé přání se splní.
ve voze — navážeš dobré obchodní spojení.
v kostele — budeš obelhán.
a býti rušen — nevole.
v chůzi — hrozící nehoda.
u rodičů — štěstí, cest, spokojenost.
u milenky neb milého — máš závistivce.
v posteli — lenost.
Spálen býti — žhavá láska.
Spis obdržeti — špatné majetkové poměry.
Spiciho viděti — radost.
Spona — přátelství.
Společnost činiti někomu — zmatené časy.
jeti s ní na koních — máš sklony k marnotratnictví.
Společnost navštíviti — zajímavé známosti.
Spodnička barevná — výsměch a hanba.
bílá — získáš zvláštních požitků.
roztrhaná — zanedbáš nějakou záležitost, která se nechá lehko vyříditi.
Spolucestující — domácí nešváry.
Spokojen býti — smutek.
Spojiti něco — blízký sňatek.
Spojeni navázati — povznesení.
Srna – budeš míti štěstí a blahobyt.
skákati viděti — příjemná společnost.
stříleti ji — budeš jednati nepromyšleně.
Srnec — lovecké dobrodružství.
Srnčí pečené — přijímáš vysoké hosty.
Srdce viděti — pro štěstí jiného musíš přinésti oběť.
krváceti viděti — bude ti ubližováno.
řezati — rozloučení mileneckého páru.
Srp — štěstí v hospodářství.
Starého mládence viděti — jsi neukojena.
Starý býti — budeš ctěn.
Stará paní — nepříjemnost, zloba.
Starostu viděti — dojdeš mnohých poct. 
Starožitnost — obdržíš cenné věci, budeš děditi.
Starý muž — smrt a nemoc.
Stan — budeš vésti kočovný život.
Statek míti — nalezneš dobrou budoucnost.
získati —   cestu  k blahobytu máš otevřenu.
prodati — tvé obchody zanikají.
zděditi — zasnoubení.
Staré šaty nositi — dojdeš vysoké úcty.
viděti — tvůj blahobyt klesá.
odložiti — chop se starého plánu.
Stařec — doižijeá se vysokého stáří.
Staří lidé — shromažďuješ bohaté zkušenosti.
Stavitel — přijdeš do nebezpečí, překonáš je však.
Stavební místo — pustíš se do velkých podniků.
Stavěti sám — rychlé povznesení se.
viděti — změníš bydliště.
velkou budovu viděti — máš velké plány.
malou budovu viděti — musíš býti skromný.
Statistou býti — máš býti upřímnějším.
Starý mládenec — budeá míti mnoho dlouhé chvíle.
Stádo na louce viděti — život plný štěstí a slasti.
hubené viděti — nemoc.
pásti sám — buď spořivým.
naplésti se do něho — chraň se před nepředloženými činy.
Stáj — budeš míti blahobyt.
Stelivo — lpíš na bezcenných věcech.
Stenografovati — úmrtí.
Step — sporný výdělek.
Sténati — máš tajnou touhu.
slyšeti — jsi milován tajně.
Stín vlastni viděti — strach a úzkost.
cizí viděti — jsi bojácný.
ve stínu jiti — vyhneš se tíživému poměru.
Stolice — nalezneš příjemné osvěžení.
Stoupati — tvůj blahobyt se pomalu pozvedne.
Stopu sledovati — setkáš se s nepřítelem.
Stodola plná — vzrůstající blahobyt.
Stodola prázdná — marné naděje.
Stožár — půjdeš zpříma životem.
Strach miti — starosti a nedostatek.
Strašidlo — bída, nouze.
viděti — neštěstí.
Strach míti — zvítězíš.
Strážný anděl — příjemná stolová společnost.
Strážní budka — učiníš si výhodnou známost.
Stráž viděti — udržuješ svůj majetek.
nastoupiti viděti — zjistíš překážky.
státi — bohatá svatba.
nastupovati do zbraně — jistota.
volati slyšeti — požíváš důvěry.
býti jí zajat — klidná jistota práce.
Strážník — neplodné hádky.
Střelná rána slyšeti ji — zamiluješ se.
Střelný prach — válka.
Střelba z pistole — hádka, hluk.
Stříbrné   náčiní   —   dobré   majetkové poměry.
koupiti — zažiješ velkou změnu.
dražiti — počítej s dobrým ziskem.
darem obdržeti — prokážeš někomu velkou laskavost.
Stříbro ve velkých mincích — šťastné doby.
v malých mincích — naděje se ti splní.
surové — neškodilo by ti trochu zbožnosti.
Strom kvetoucí – mnoho štěstí,
hořeti viděti – utrpíš ztrátu.
suchý — neúspěch.
s plody — nalezneš dobrého přítele.
opadaný  —  tvé  naděje  se  rozpad­nou.
na něj lézti — budeš míti ve všem štěstí.
z něho spadnouti — musíš snésti výsměch.
s ním třásti — štěstí.
olistněný viděti — naděje na výhru.

Stříleti viděti — sleduješ dobrý cíl.
slyšeti — nebezpečí.
sám stříleti — obdržíš radostnou zprávu.
Strom na něm seděti — čest a moc.
pod ním seděti — dobré poselství.
holý viděti — ztráta.
Stroj — povedeš malý život.
Strup na hlavě míti — dosáhneš vysokého majetku.
Střeva — zažiješ protivenství.
Střízlík (pták) — pro svůj  stav máš mnoho pýchy.
Studenta viděti — vytrvalí přátelé.
býti jím — spokojenost.
Studna viděti ji — někdo učiní otevřené  doznání.
padnouti   do   ní   —   máš špatnou budoucnost.
kopati ji — najdeš dobře placenou práci.
z ní píti — dobré obchody.
přetékati viděti  —  budeš míti ztráty.
bez vody — starosti.
s čistou jasnou vodou — máš dobré vyhlídky.
bystře   tekoucí   viděti   — nebezpečí ohně.
vodu z ní čerpati — nadbytek.
s kalnou vodou — špatné vyhlídky  do  budoucnosti.
v domě viděti   — zlé  neštěstí.
ozdobnou viděti — obdržíš dar.
Stuha na věnec — jsi ješitný.
zelená — pěkné naděje. 
červená  —  tance,   radost
žlutá — zloba. 
modrá — věrná láska.
černá — smutek.
různobarevná — smrt vysoko postavené osobnosti.
s nápisem — smutné poselství.
nekonečná — budeš dělati dluhy.
Stuha držeti ji — nalezneš věrné přátelství.
měřiti — dobrý výdělek.
vázati — uzavřeš přátelství.
našívati — zamiluješ se a zasnoubíš.
Stud miti — štěstí v obchodě.
Stůl prostírati — dojdeš blahobytu.
uklízeti — ujde ti zisk.
na něm seděti — milá společnost.
prostřený viděti — obdržíš hosty.
prázdný — nedostatek.
Sud prázdný — nepříjemnosti.
plný — pílí a šetrností dosáhneš majetku.
puklý — ztráty.
bez dna — marná námaha.
naraziti — všechno utrpení má svůj konec.
před sebou valiti — obdržíš dobrou práci.
mnoho Jich viděti — bohatství.
Sugesce někomu vnutiti — jsi vlivný člověk.
nechati si něco vsugerovati — jsi slabý a neenergický.
Suchar viděti — musíš se zajistiti pro špatné časy.
jísti — dobré příjmy.
Sukno jemné — blahobyt.
hrubé — neúspěch.
Sultán — jsi pánovitý.
Sůl jísti — proděláš těžké doiby.
tlouci — stará žena vyléčí tvůj neduh.
soudek na ni viděti — bude ti něčeho líto.
Sup — vzbudíš zájem vysoko postavené osoby.
Sušiti prádlo — onemocnění příbuzného.
Svah hornatý — starosti a strádání.
zelený — pokoj a spokojenost.
zalesněný — tvým podnikům staví se překážky v cesty.
kuliti se s něho — nevydávej se zbytečně v nebezpečí
Svaté pole — churavost, chřadnutí (symbolický sen!).
Svatební závoj viděti nositi — naděje se ti splní.
Svatební hosté — rodinné radosti.
hostina — setkáš se s přáteli.
průvod viděti — získáš srdce, aniž bys doufal.
Svatojanský chléb jísti — máš jen slabou naději.
oheň — velká radost.
Svatojanská muška — obdržíš milostný vzkaz.
Svaté viděti — získáš velký majetek.
vzývati — budeš přítomen prospěšnému jednání.
Svatba účastniti se jí — svobod, brzký sňatek, druzí požehnání na dětech.
tančiti na ni — chraň se před druhým pohlavím.
sám slaviti — štěstí v manželství.
konati s cizím mužem či ženou — tvé plány a záležitosti budou v nepořádku.
Svazek klíčů — rozumíš své věci.
Sveden býti — jsi považován za špatného (špatnou).
Svésti někoho — máš lehkomyslné známosti.
Svěrací kazajka — tvoji nepřátelé tě ostouzejí.
Svědek býti — musíš vzdáti čest pravdě.
Světnici mésti — mnoho hluku pro nic.
v ní býti — svůj život ukončíš v cizině.
Světlo — radost.
ve velké dálce — máš dobré naděje.
zapáliti — zjistíš utajené.
zhasnouti — máš zlé předsevzetí.
jiným zhasnouti viděti — špatné zprávy.
Světnice — mnoho hluku pro nic.
Svině s prasátky — budeš míti velký zisk, výhru.
Svíce hořeti viděti — budeš pozván k zábavě.
plápolati viděti — smutný případ.
zapáliti — nalezneš dobré přátele.
zhasnouti — tvá naděje se nesplní.
hořící nésti — šťastné okolnosti očekávej.
Svítilna — máš tajné nepřátele.
Svícen s hořícíma svícema –   radostná zpráva.
bez světel — starosti.
nésti — máš dobré přátele.
Svíčku dělati neb viděti — tvá píle dojde uznání.
z bílého vosku — musíš chrániti svoji nevinnost.
Svítilnu zapalovati — zničíš nějakou intriku.
zhasnouti — nestarej se o cizí záležitosti.
hořící nésti — jisté poměry.
Svlékati oblek — vzdej se svých plánů.
obuv — před sebou máš cestu.
Svrbění pociťovati — obdržíš peníze.
Ssáti něco — štěstí, neženatí brzký sňatek.
Sytý býti — budeš vždy spokojen.
Sýček — nešťastná událost.
Sýr čerstvý viděti — zdraví. 
zapáchající — nemoc.
krájeti — musíš se podrobiti operaci.
Syn — velké onemocnění.
Synovec — slavnost v příbuzenstvu.